If vs. unless
try Again
Tip1:hello
Lesson 266
If vs. unless
टिप
जर बर्फ पडला नाही तर आपण फिरायला जावू. = We'll go out unless it snows.
जर बर्फ पडला नाही तर आपण फिरायला जावू. = We'll go out if it doesn't snow.

दोन्ही वाक्ये एकच अर्थ दर्शवितात.
पण 'unless' स्वतःच negative आहे, त्यामुळे आपण 'unless it doesn't snow' बोलत नाही.
If it doesn't snow = जर बर्फ पडला नाही
Unless it snows =जर बर्फ पडला नाही.

Unless = (If + don't/doesn't).
'जर तुम्हाला तहान लागली असेल तर तुम्ही पाण्याची बाटली का विकत घेत नाही?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
If you are thirsty, why don't you buy a bottle of water?
Unless you are thirsty, why don't you buy a bottle of water?
'जर खूप गरमी नाही झाली तर आपण ट्रेकिंगला जावू.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
We'll go trekking if it is too hot.
We'll go trekking unless it is too hot.
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
Come to my place for dinner on Saturday, ______
if
unless
'जर तुम्हाला वाईट वाटणार नसेल तर काय मी तुमचा फोन वापरू शकतो?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
If you don't mind, can I use your phone?
Unless you don't mind, can I use your phone?
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
Sachin will get a better score ______
if
unless
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
Sachin will not pass ______
unless
if
लवकर करा! जर आपण घाई नाही केली तर आपली ट्रेन सुटेल.
  • Hurry up!
  • we hurry
  • if
  • unless
  • we will miss
  • the train.
  जर तुम्ही साप बघितला तर तुम्ही काय केले असते?
  • if
  • unless
  • you saw
  • what would
  • a snake?
  • you do
  गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
  ______
  If you bring
  Unless you bring
  Unless you don't bring
  'जर तो पकडला गेला, तर तो तुरुंगात जाईल.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
  Unless he gets caught, he will go to jail.
  If he gets caught, he will go to jail.
  If he doesn't get caught, he will go to jail.
  If he is get caught, he will go to jail.
  'जर तुम्ही ओरडणे बंद केले नाही, तर मी तुमच्याशी बोलणार नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
  Unless you are not stop shouting, I will not talk to you.
  Unless you don't stop shouting, I will not talk to you.
  If you stop shouting, I will not talk to you.
  If you don't stop shouting, I will not talk to you.
  'जर मी रोज पोहलो नाही तर मला चांगले वाटत नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
  I don't feel happy, if I swim every day.
  I don't feel happy, unless I swim every day.
  I don't feel happy, unless I don't swim every day.
  I don't feel happy, unless I not swim every day.
  'जर हे चुकीचे झाले तर आपण संकटात पडू.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
  We will be in trouble if it goes wrong.
  We will be in trouble unless it goes wrong.
  We will be in trouble if it go wrong.
  We will be in trouble unless it go wrong.
  जर पाऊस पडत असेल तर मी बाहेर जाऊ इच्छित नाही.
  • it's raining.
  • want to
  • if
  • I don't
  • go out
  • unless
  'जर ते पुन्हा उशिरा आले तर मी अत्यंत संतप्त होईन.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
  Unless they come in late again, I'll be furious.
  If they comes in late again, I'll be furious.
  If they come in late again, I'll be furious.
  Unless they don't come in late again, I'll be furious.
  मी हे करणार नाही जोपर्यंत तुम्ही मदत करण्यासाठी सहमती देत नाही.
  • to help me.
  • unless
  • if
  • I won't
  • you agree
  • do it
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द