अंग्रेज़ीमा 'Names of Colours' सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 27
अंग्रेज़ीमा 'Names of Colours' सिक्नुहोस्
My=मेरो
favorite=मनपर्ने
color=रंग
is= हो
Her=उसको
favorite=मनपर्ने
color=रंग
is=हो
Is=(के) हो
green=हरियो
your=तपाइको
favorite=मनपर्ने
Is=(के) हो
yellow=पहेलो
your=तपाइको
favorite=मनपर्ने
'मलाई मनपर्ने रङ्ग​ पहेलो हो.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
My favorite color is yellow.
My favorite colors is yellow.
Mine favorite color is yellow.
My favorite color are yellow.


यो कुन रङग हो?
Blue
Yellow


यो कुन रङग हो?
Red
Green
A=एउटा
red=रातो
trouser.=सुरुवाल
'एउटा पहेलो झोला.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
A red bag
An yellow bag
A green bag
A yellow bag
अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
मेरो पहेलो झोला.
अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
एउटा हरियो गाड़ी.
A=एउटा
black=कालो
Two=दुईटा
orange=सुन्तला रंग
bags.=झोलाहरु
'एउटा रातो जूता' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
A black shoe.
A red shoe.
A yellow shoe.
A blue shoe.
'एउटा नीलो जूता' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
A blue shoe
A green shoe
A black shoe
A red shoe
दुईटा सुन्तला रङगको जुत्ताहरु.
  • two
  • orange
  • shoes.
  • an
  • a
  • shoe.
  'दुई वटा हरियो जुत्ताहरु.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Two green shoes.
  Two greens shoes.
  Two shoes greens.
  Three green shoes.
  यो एउटा पहेलो गाडी हो.
  • is
  • car.
  • yellow
  • am
  • a
  • this
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  म सँग एउटा कालो गाडी छ​.
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  म सँग एउटा कालो झोला छ​.
  'एउटा खैरो जूता' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  A red shoe.
  A brown shoe.
  A yellow shoe.
  A green shoe.
  'एउटा खैरो बैग' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  A brown bag.
  A red bag.
  A yellow bag.
  A green bag.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  खैरो
  मेरो पहेलो झोला राम्रो छ​.
  • is
  • bag
  • yellow
  • pretty.
  • my
  म सँग दुइटा पहेलो झोलाहरु छन्.
  • two
  • bag
  • yellow
  • bags.
  • I
  • have
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  मेरो रातो जुत्ता राम्रो छ​.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  तपाइको रातो जुत्ता राम्रो छ​.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  हामी सँग एउटा हरियो झोला छ​.
  'एउटा सेतो बैग' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  A white bag.
  A red bag.
  A yellow bag.
  A green bag.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  उनीहरुको सेतो झोला​.
  म सँग सेतो जुत्ताहरु छन्.
  • a
  • white
  • shoes.
  • have
  • I
  • shoe
  तपाइको सेतो झोला राम्रो छ​.
  • pretty.
  • white
  • bag
  • is
  • your
  'यो एउटा सेतो बैग हो' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  It is a white bag.
  It is a red bag.
  It is a yellow bag.
  It is a green bag.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  यो एउटा कालो झोला हो.
  मलाई मनपर्ने रंग कालो हो.
  • favorite
  • black.
  • is
  • my
  • color
  • mine
  के सुन्तला तपाईको मनपर्ने रंग हो?
  • favorite
  • orange
  • is
  • your
  • color?
  • yours
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द