ஆங்கிலத்தில் ‘Names of colours’ கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
try Again
Tip1:hello
Lesson 27
ஆங்கிலத்தில் ‘Names of colours’ கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
My=என்னுடைய/எனக்கு
favorite=பிடித்த
color=நிறம்
is=
red=சிவப்பு
Her=அவளுக்கு
favorite=பிடித்த
color=நிறம்
is=
blue=நீலம்
Is= is என்ன என்ற கேள்வியாக பயன்படுத்தபட்டுள்ளது
green=பச்சை
your=உனது
favorite=பிடித்த
color?=நிறமா?
Is=
yellow=மஞ்சள்
your=உனது/உனக்கு?
favorite=பிடித்த
color?=நிறமா?
'எனக்குப் பிடித்த நிறம் மஞ்சள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
My favorite color is yellow
My favorite colors is yellow
Mine favorite color is yellow
My favorite color are yellow


இது என்ன நிறம்?
Blue
Yellow


இது என்ன நிறம்?
Red
Green
A=ஒரு
red=சிவப்பு
trouser=காற்சட்டை
'ஒரு மஞ்சள் பை' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
A red bag
An yellow bag
A green bag
A yellow bag
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
எனது மஞ்சள் பை
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
ஒரு பச்சை மகிழுந்து
A=ஒரு
black=கருப்பு
Two=இரண்டு
orange=ஆரஞ்சு
bags=பைகள்
'ஒரு சிவப்பு செருப்பு' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.;
A black shoe
A red shoe
A yellow shoe
A blue shoe
'ஒரு நீல செருப்பு/ஷூ' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.;
A blue shoe
A green shoe
A black shoe
A red shoe
இரண்டு ஆரஞ்சு காலணிகள்
  • two
  • orange
  • shoes
  • an
  • a
  • shoe
  'இரண்டு பச்சை காலணிகள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  Two green shoes
  Two greens shoes
  Two shoes greens
  Three green shoes
  இது ஒரு மஞ்சள் மகிழுந்து
  • is
  • car
  • yellow
  • am
  • a
  • this
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  என்னிடம் ஒரு கருப்பு மகிழுந்து உள்ளது
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  என்னிடம் ஒரு கருப்பு பை உள்ளது
  'ஒரு பழுப்பு நிற காலணி/செருப்பு' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.;
  A red shoe
  A brown shoe
  A yellow shoe
  A green shoe
  'ஒரு பழுப்பு நிறப் பை' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.;
  A brown bag
  A red bag
  A yellow bag
  A green bag
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  பழுப்பு(நிறம்)
  என்னுடைய மஞ்சள் பை அழகாக இருக்கும்
  • is
  • bag
  • yellow
  • pretty
  • my
  என்னிடம் இரண்டு மஞ்சள் பைகள் உள்ளன.
  • two
  • bag
  • yellow
  • bags
  • I
  • have
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  என்னுடைய சிவப்பு காலணி அழகானது
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  உங்களுடைய சிவப்பு காலணி அழகானது
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  எங்களிடம் ஒரு பச்சை பை உள்ளது
  'ஒரு வெள்ளைப் பை' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.;
  A white bag
  A red bag
  A yellow bag
  A green bag
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  அவர்களுடைய வெள்ளைப்பை
  என்னிடம் வெள்ளைக் காலணிகள் உள்ளன
  • a
  • white
  • shoes
  • have
  • I
  • shoe
  உங்களுடைய வெள்ளைப்பை அழகானது
  • pretty
  • white
  • bag
  • is
  • your
  'ஒரு வெள்ளைப் பை' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.;
  It is a white bag
  It is a red bag
  It is a yellow bag
  It is a green bag
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  இது ஒரு கருப்பு பை
  எனக்குப் பிடித்த நிறம் கருப்பு
  • favorite
  • black
  • is
  • my
  • color
  • mine
  ஆரஞ்சு உங்களுக்குப் பிடித்த நிறமா?
  • favorite
  • the
  • is orange
  • your
  • color?
  • yours
  =
  !
  கேளுங்கள்
  குறிப்பு
  அடுத்த வார்த்தை