ഇംഗ്ലീഷിൽ 'Names of Colours' പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 27
ഇംഗ്ലീഷിൽ 'Names of Colours' പഠിക്കുക
My=എന്റെ
favorite=പ്രിയപ്പെട്ട
color=നിറം
is=ആണ്
Her=അവളുടെ
favorite=പ്രിയപ്പെട്ട
color=നിറം
is=ആണ്
Is=ആണോ
green=പച്ച
your=താങ്കളുടെ
favorite=പ്രിയപ്പെട്ട
Is=ആണോ
yellow=മഞ്ഞ
your=താങ്കളുടെ
favorite=പ്രിയപ്പെട്ട
'എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിറം മഞ്ഞ ആണ്' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
My favorite color is yellow
My favorite colors is yellow
Mine favorite color is yellow
My favorite color are yellow


ഇത് ഏത് നിറമാണ്?
Blue
Yellow


ഇത് ഏത് നിറമാണ്?
Red
Green
A=ഒരു
red=ചുവന്ന
trouser=ട്രൌസർ
'ഒരു മഞ്ഞ ബാഗ്' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
A red bag
An yellow bag
A green bag
A yellow bag
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
എന്റെ മഞ്ഞ ബാഗ്
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
ഒരു പച്ച കാർ
A=ഒരു
black=കറുത്ത
Two=രണ്ട്
orange=ഓറഞ്ച്
bags=സഞ്ചികൾ
'ഒരു ചുവന്ന പാദരക്ഷ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
;
A black shoe
A red shoe
A yellow shoe
A blue shoe
'ഒരു നീല പാദരക്ഷ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക..(1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
A blue shoe
A green shoe
A black shoe
A red shoe
രണ്ട് ഓറഞ്ച് ഷൂസുകൾ
  • two
  • orange
  • shoes
  • an
  • a
  • shoe
  'രണ്ട് പച്ച ഷൂസുകൾ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Two green shoes
  Two greens shoes
  Two shoes greens
  Three green shoes
  ഇത് ഒരു മഞ്ഞ കാർ ആണ്
  • is
  • car
  • yellow
  • am
  • a
  • this
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  എന്റെ പക്കൽ ഒരു കറുത്ത കാർ ഉണ്ട്
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  എന്റെ പക്കൽ ഒരു കറുത്ത ബാഗ്‌ ഉണ്ട്
  'ഒരു തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള പാദരക്ഷ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  ;
  A red shoe
  A brown shoe
  A yellow shoe
  A green shoe
  'ഒരു തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള സഞ്ചി ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  ;
  A brown bag.
  A red bag.
  A yellow bag.
  A green bag.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  തവിട്ട്
  എന്റെ മഞ്ഞ ബാഗ് സുന്ദരമാണ്
  • is
  • bag
  • yellow
  • pretty
  • my
  എനിക്ക് രണ്ടു മഞ്ഞ ബാഗുകളുണ്ട്
  • two
  • bag
  • yellow
  • bags
  • I
  • have
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  എന്റെ ചുവന്ന ഷൂ സുന്ദരമാണ്
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  താങ്കളുടെ ചുവന്ന ഷൂ സുന്ദരമാണ്
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  നമ്മുടെ പക്കൽ ഒരു പച്ച ബാഗ്‌ ഉണ്ട്
  'ഒരു വെള്ള സഞ്ചി ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  ;
  A white bag.
  A red bag
  A yellow bag
  A green bag
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  അവരുടെ വെളുത്ത ബാഗ്
  എനിക്ക് വെളുത്ത ഷൂസുകൾ ഉണ്ട്
  • a
  • white
  • shoes
  • have
  • I
  • shoe
  താങ്കളുടെ വെളുത്ത ബാഗ് സുന്ദരമാണ്
  • pretty
  • white
  • bag
  • is
  • your
  'ഇതൊരു വെളുത്ത സഞ്ചിയാണ് ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  ;
  It is a white bag
  It is a red bag
  It is a yellow bag
  It is a green bag
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  ഇത് ഒരു കറുത്ത ബാഗ് ആണ്
  എന്റെ ഇഷ്ടനിറം കറുപ്പാണ്
  • favorite
  • black
  • is
  • my
  • color
  • mine
  താങ്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിറം ഓറഞ്ച് ആണോ?
  • favorite
  • orange
  • is
  • your
  • color
  • yours
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്