અંગ્રેજી માં 'રંગો ના નામ' શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 27
અંગ્રેજી માં 'રંગો ના નામ' શીખો
My=મારો
favorite=મનગમતો
color=રંગ
is=છે
Her=તેણીનો
favorite=મનગમતો
color=રંગ
is=છે
Is=(શું) છે
green=લીલો
your=તમારો
favorite=મનગમતો
Is=(શું) છે
yellow=પીળો
your=તમારો
favorite=મનગમતો
'મારો મનગમતો રંગ પીળો છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
My favorite color is yellow
My favorite colors is yellow
Mine favorite color is yellow
My favorite color are yellow


આ ક્યો રંગ છે?
Blue
Yellow


આ ક્યો રંગ છે?
Red
Green
A=એક
red=લાલ
trouser=પેંટ / પાટલૂન
'એક પીળો થેલો ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
A red bag
An yellow bag
A green bag
A yellow bag
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
મારો પીળો થેલો
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
એક લીલી ગાડી
A=એક
black=કાળી / કાળો
Two=બે
orange=નારંગી
bags=થેલો
'એક લાલ પગરખું ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. ;
A black shoe
A red shoe
A yellow shoe
A blue shoe
'એક વાદળી પગરખું ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
A blue shoe
A green shoe
A black shoe
A red shoe
બે નારંગી પગરખાં
  • two
  • orange
  • shoes
  • an
  • a
  • shoe
  'બે લીલા પગરખાં ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Two green shoes
  Two greens shoes
  Two shoes greens
  Three green shoes
  આ એક પીળી ગાડી છે
  • is
  • car
  • yellow
  • am
  • a
  • this
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  મારી પાસે એક કાળી ગાડી છે
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  મારી પાસે એક કાળો થેલો છે
  'એક કથ્થઈ/બદામી પગરખું ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  A red shoe
  A brown shoe
  A yellow shoe
  A green shoe
  'એક કથ્થઈ/બદામી થેલો ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  A brown bag
  A red bag
  A yellow bag
  A green bag
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  કથ્થઈ/બદામી
  મારો પીળો થેલો સુંદર છે
  • is
  • bag
  • yellow
  • pretty
  • my
  મારી પાસે બે પીળા થેલા છે
  • two
  • bag
  • yellow
  • bags
  • I
  • have
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  મારૂ લાલ પગરખું સુંદર છે
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  તમારું લાલ પગરખું સુંદર છે
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  અમારી પાસે એક લીલો થેલો છે
  'એક સફેદ થેલો ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  A white bag
  A red bag
  A yellow bag
  A green bag
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  તેઓનો સફેદ થેલો
  મારી પાસે સફેદ પગરખાં છે
  • a
  • white
  • shoes
  • have
  • I
  • shoe
  તમારો સફેદ થેલો સુંદર છે
  • pretty
  • white
  • bag
  • is
  • your
  'આ એક સફેદ થેલો છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  It is a white bag
  It is a red bag
  It is a yellow bag
  It is a green bag
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  આ એક કાળો થેલો છે
  મારો મનગમતો રંગ કાળો છે
  • favorite
  • black
  • is
  • my
  • color
  • mine
  શું નારંગી તમારો મનગમતો રંગ છે?
  • favorite
  • orange
  • is
  • your
  • color
  • yours
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ