इंग्रजीत 'Names of Colours' शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 27
इंग्रजीत 'Names of Colours' शिका
My=माझा
favorite=आवडता
color=रंग
is=आहे
Her=तिचा
favorite=आवडता
color=रंग
is=आहे
Is=(काय) आहे
green=हिरवा
your=आपला
favorite=आवडता
Is=(काय) आहे
yellow=पिवळा
your=आपला
favorite=आवडता
'माझा आवडता रंग पिवळा आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
My favorite color is yellow
My favorite colors is yellow
Mine favorite color is yellow
My favorite color are yellow


हा कोणता रंग आहे?
Blue
Yellow


हा कोणता रंग आहे?
Red
Green
A=एक
red=लाल
trouser=विजार / ट्राउज़र
'एक पिवळी बॅग' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
A red bag
An yellow bag
A green bag
A yellow bag
इंग्रजीत भाषांतर करा
माझी पिवळी बॅग
इंग्रजीत भाषांतर करा
एक हिरवी गाडी
A=एक
black=काळी/काळा
Two=दोन
orange=नारिंगी
bags=बॅग
'एक लाल बूट' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा.;
A black shoe
A red shoe
A yellow shoe
A blue shoe
'एक निळा बूट' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
A blue shoe
A green shoe
A black shoe
A red shoe
दोन नारिंगी बूट
  • two
  • orange
  • shoes
  • an
  • a
  • shoe
  'दोन हिरवे बूट' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Two green shoes
  Two greens shoes
  Two shoes greens
  Three green shoes
  ही एक पिवळी गाडी आहे
  • is
  • car
  • yellow
  • am
  • a
  • this
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझ्याकडे एक काळी गाडी आहे
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझ्याकडे एक काळी बॅग आहे
  'एक तपकिरी बूट' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा.;
  A red shoe
  A brown shoe
  A yellow shoe
  A green shoe
  'एक तपकिरी पिशवी' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा.;
  A brown bag
  A red bag
  A yellow bag
  A green bag
  इंग्रजीत भाषांतर करा.
  तपकिरी
  माझी पिवळी बॅग सुंदर आहे
  • is
  • bag
  • yellow
  • pretty
  • my
  माझ्याजवळ दोन पिवळ्या बॅगा आहेत
  • two
  • bag
  • yellow
  • bags
  • I
  • have
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझा लाल बूट सुंदर आहे
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आपले लाल बूट सुंदर आहे
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आमच्याजवळ एक हिरवी बॅग आहे
  'एक पांढरी पिशवी' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा.;
  A white bag
  A red bag
  A yellow bag
  A green bag
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  त्यांची पांढरी बॅग
  माझ्याकडे पांढरे बूट आहेत
  • a
  • white
  • shoes
  • have
  • I
  • shoe
  आपली पांढरी बॅग सुंदर आहे
  • pretty
  • white
  • bag
  • is
  • your
  'ही एक पांढरी पिशवी आहे' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा.;
  It is a white bag
  It is a red bag
  It is a yellow bag
  It is a green bag
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  ती एक काळी बॅग आहे
  माझा आवडता रंग काळा आहे
  • favorite
  • black
  • is
  • my
  • color
  • mine
  काय नारिंगी आपला आवडता रंग आहे?
  • favorite
  • orange
  • is
  • your
  • color
  • yours
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द