ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'Names of Colours' ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 27
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'Names of Colours' ਸਿੱਖੋ
My=ਮੇਰਾ
favorite=ਮਨਪਸੰਦ
color= ਰੰਗ
is=ਹੈ
Her=ਉਸਦਾ
favorite=ਮਨਪਸੰਦ
color=ਰੰਗ
is=ਹੈ
Is=(ਕੀ) ਹੈ
green=ਹਰਾ
your=ਤੁਹਾਡਾ
favorite=ਮਨਪਸੰਦ
Is=(ਕੀ) ਹੈ
yellow=ਪੀਲਾ
your=ਤੁਹਾਡਾ
favorite=ਮਨਪਸੰਦ
'ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
My favorite color is yellow
My favorite colors is yellow
Mine favorite color is yellow
My favorite color are yellow


ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ?
Blue
Yellow


ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ?
Red
Green
A=ਇੱਕ
red=ਲਾਲ
trouser=ਪਤਲੂਨ
'ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਬੈਗ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
A red bag
An yellow bag
A green bag
A yellow bag
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਮੇਰਾ ਪੀਲਾ ਬੈਗ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਹਰੀ ਗੱਡੀ
A=ਇੱਕ
black=ਕਾਲੀ / ਕਾਲਾ
Two=ਦੋ
orange=ਨਾਰੰਗੀ
bags=ਬੈਗ
'ਇੱਕ ਲਾਲ ਜੁੱਤੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
A black shoe.
A red shoe
A yellow shoe
A blue shoe
'ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਜੁੱਤੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
A blue shoe
A green shoe
A black shoe
A red shoe
ਦੋ ਨਾਰੰਗੀ ਜੁੱਤੇ
  • two
  • orange
  • shoes
  • an
  • a
  • shoe
  'ਦੋ ਹਰੇ ਜੁੱਤੇ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Two green shoes
  Two greens shoes
  Two shoes greens
  Three green shoes
  ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ
  • is
  • car
  • yellow
  • am
  • a
  • this
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਹੈ
  'ਇੱਕ ਭੂਰੀ ਜੁੱਤੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ.;
  A red shoe
  A brown shoe
  A yellow shoe
  A green shoe
  'ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਬੈਗ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ.;
  A brown bag.
  A red bag.
  A yellow bag.
  A green bag.
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਭੂਰਾ
  ਮੇਰਾ ਪੀਲਾ ਬੈਗ ਸੋਹਣਾ ਹੈ
  • is
  • bag
  • yellow
  • pretty
  • my
  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੀਲੇ ਬੈਗ ਹਨ
  • two
  • bag
  • yellow
  • bags
  • I
  • have
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜੁੱਤਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਜੁੱਤਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਰਾ ਬੈਗ ਹੈ
  'ਇੱਕ ਸਫ਼ੈਦ ਬੈਗ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ.;
  A white bag
  A red bag
  A yellow bag
  A green bag
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫੈਦ ਬੈਗ
  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਫੈਦ ਜੁੱਤੇ ਹਨ
  • a
  • white
  • shoes
  • have
  • I
  • shoe
  ਤੁਹਾਡਾ ਸਫੈਦ ਬੈਗ ਸੋਹਣਾ ਹੈ
  • pretty
  • white
  • bag
  • is
  • your
  'ਇਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ੈਦ ਬੈਗ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ.;
  It is a white bag
  It is a red bag
  It is a yellow bag
  It is a green bag
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਹੈ
  ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ
  • favorite
  • black
  • is
  • my
  • color
  • mine
  ਕੀ ਨਾਰੰਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ ਹੈ ?
  • favorite
  • orange
  • is
  • your
  • color
  • yours
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ