ఆంగ్లం లో 'Names of Colours' నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 27
ఆంగ్లం లో 'Names of Colours' నేర్చుకోండి
My=నాకు
favorite=ఇష్టమైన
color=రంగు
is=ఉన్నది
Her=ఆమె
favorite=ఇష్టమైన
color=రంగు
is=ఉన్నది
Is=ఉందా?
green=ఆకుపచ్చ
your=మీ
favorite=ఇష్టమైన
Is=ఉందా?
yellow=పసుపుపచ్చ
your=మీ
favorite=ఇష్టమైన
'నాకు ఇష్టమైన రంగు పసుపుపచ్చ .' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
My favorite color is yellow.
My favorite colors is yellow.
Mine favorite color is yellow.
My favorite color are yellow.


ఇది ఏమి రంగు?
Blue
Yellow


ఇది ఏమి రంగు?
Red
Green
A=ఒక
red=ఎరుపు
trouser=ప్యాంటు
'ఒక పసుపుపచ్చ సంచి.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
A red bag
An yellow bag
A green bag
A yellow bag
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
నా పసుపుపచ్చ సంచి.
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
ఒక ఆకుపచ్చ కారు.
A=ఒక
black=నల్లని
Two=రెండు
orange=నారింజ రంగు
bags=సంచులు
'ఒక ఎరుపు రంగు బూటు ' కి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.;
A black shoe
A red shoe
A yellow shoe
A blue shoe
'ఒక నీలం రంగు బూటు' కి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.;
A blue shoe
A green shoe
A black shoe
A red shoe
రెండు నారింజ రంగు చెప్పులు.
  • two
  • orange
  • shoes
  • an
  • a
  • shoe
  'రెండు ఆకుపచ్చ రంగు చెప్పులు.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
  Two green shoes
  Two greens shoes
  Two shoes greens
  Three green shoes
  ఇది ఒక పసుపుపచ్చ కారు.
  • is
  • car
  • yellow
  • am
  • a
  • this
  ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
  నా దగ్గర ఒక నల్లని కారు ఉంది.
  ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
  నా దగ్గర ఒక నల్లని సంచి ఉంది.
  'ఒక గోధుమ రంగు బూటు ' కి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.;
  A red shoe
  A brown shoe
  A yellow shoe
  A green shoe
  'ఒక గోధుమ రంగు సంచి' కి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.;
  A brown bag
  A red bag
  A yellow bag
  A green bag
  ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
  గోధుమ రంగు
  నా పసుపుపచ్చ సంచి అందంగా ఉంది.
  • is
  • bag
  • yellow
  • pretty
  • my
  నా దగ్గర రెండు పసుపుపచ్చ సంచులు ఉన్నాయి.
  • two
  • bag
  • yellow
  • bags
  • I
  • have
  ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
  నా ఎరుపు బూటు అందంగా ఉంది.
  ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
  మీ ఎరుపు బూటు అందంగా ఉంది.
  ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
  మా దగ్గర ఒక ఆకుపచ్చ సంచి ఉంది.
  'ఒక తెల్లని సంచి' కి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.;
  A white bag
  A red bag
  A yellow bag
  A green bag
  ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
  వాళ్ళ తెల్లని సంచి .
  నా దగ్గర తెల్లని చెప్పులు ఉన్నాయి.
  • a
  • white
  • shoes
  • have
  • I
  • shoe
  మీ తెల్లని సంచి అందంగా ఉంది.
  • pretty
  • white
  • bag
  • is
  • your
  'తెల్లని సంచి ' ఆంగ్లం లోకి సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి );
  It is a white bag
  It is a red bag
  It is a yellow bag
  It is a green bag
  ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
  ఇది ఒక నల్లని సంచి.
  నాకు ఇష్టమైన రంగు నలుపు.
  • favorite
  • black
  • is
  • my
  • color
  • mine
  నారింజ రంగు మీకు ఇష్టమైన రంగా?
  • favorite
  • orange
  • is
  • your
  • color
  • yours
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం