Correct form of 'have' and 'verbs'
try Again
Tip1:hello
Lesson 279
Correct form of 'have' and 'verbs'
'मी त्या जागेवर कधी गेलो नव्हतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I have never been to that place while I was visiting the countryside.
I had never been to that place while I was visiting the countryside.
'मला धुम्रपान कण्याची सवय नव्हती.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I didn't have a single bad habit earlier. However, now I have one too many.
I didn't had a single habit earlier. However, now I have one too many.
'जर तुमच्याकडे गाडी आहे तर मला घरून घ्या.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
If you had a car then please pick me up from home.
If you have a car then please pick me up from home.
'जर तो वेळेवर आला असता, तर आपल्याला पार्टीसाठी उशीर झाला नसता.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
If he had arrived on time, we wouldn't have gotten late for the party.
If he has arrived on time, we wouldn't have gotten late for the party.
'मला 11 वाजायच्या आधी घरी पोहोचायचे आहे, नाहीतर ते मला बाहेर बंद करतील.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I have to reach home before 11, or else they will lock me out.
I have to be reached home before 11, or else they will lock me out.
'माझ्याकडे एक चांगली गाडी असायची. जर माझ्याकडे अजूनही असती, तर आपण तिने गेलो असतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I once had a nice car. If I still had it, we could have gone in that.
I have had a nice car. If I still had it, we could have gone in that.
'मी आज रात्रीच्या potluck साठी काही व्यंजन आणले नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I hadn't brought any dish to tonight's potluck.
I haven't brought any dish to tonight's potluck.
'मी माझ्यासाठी एक नवीन ड्रेस खरेदी केला आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I have had a new dress bought for me.
I have bought a new dress for myself.
'मला तुम्हाला त्या दिवसासाठी आभार मानायचे होते!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I had to thank you for that day!
I have to thank you for that day!
'मी कधीपासून या दिवसाची वाट पाहत होतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I am waiting for this day for so long.
I had been waiting for this day for so long.
'मी एक पार्टी आयोजित केली होती.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I had a party organized.
I had organized a party.
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द