దుస్తులకు సంబంధిత సంభాషణ నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 28
దుస్తులకు సంబంధిత సంభాషణ నేర్చుకోండి
This=ఇది
is=ఉంది
my=నా
This=ఇది
is=ఉంది
my=నా
These=ఇవి
are=ఉన్నాయి
my=నా
shoes=బూట్లు
These=ఇవి
are=ఉన్నాయి
my=నా
red=ఎర్రని/ఎరుపు
shoes=బూట్లు
These=ఇవి
are=ఉన్నాయి
my=నా
black= నల్లని/నలుపు
pants=ప్యాంట్లు /పైజామా
చిట్కా
Pants = ప్యాంటు
కొన్ని దుస్తుల్ని ఎల్లప్పుడూ బహువచనము లోనే సంభోదిస్తాము. అవి ఎలాంటి దుస్తులు అంటే వాటికి రెండు భాగాలూ ఉంటాయి ఎలాగంటే: నిక్కరు (shorts), జీన్స్ (jeans), ప్యాంటు(pants/trousers), పైజామా(pajamas) etc.
=
'బూట్ల' ఆంగ్లం లోకి సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి );
These are my pants.
These are my shoes.
These are my socks.
This is my bag.
'అతను నల్ల ప్యాంటు కలిగి ఉన్నాడు' సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.
That man has black shorts.
The man has black pants.
'ఆ మహిళ పచ్చ నిక్కరు కలిగి ఉంది' కి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.
The woman has green shorts.
The woman has a green skirt.


సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. 'సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి'
The woman has a grey skirt.
The woman has a red skirt.


సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. 'సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి.'
The man has a blue shirt.
The man has an orange shirt.


సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి 'సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి'
He wears a skirt to work
He wears a tie to work


సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. 'సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి.'
A brown hat and blue slippers.
A brown hat and orange slippers.
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
నా నలుపు స్కర్ట్ అందంగా ఉంది.
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
అతని దగ్గర నీలం ప్యాంటు ఉంది.
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
అతని టి-షర్టు నారింజ రంగు లో ఉంది.
'ఈ ప్యాంటు నాకు బాగా సరిపోతుంది (ఫీట్ అవుతుంది).' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
This pants fit me well.
These pant fit me well.
These pants are fit me well.
These pants fit me well.
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
My red ______
pants
pant
pants are
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
My brown skirt ______
fit
fits
is fit
is fits
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
మీ నీలం టోపీ
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
మా అమ్మ పసుపుపచ్చ చెప్పులు.
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
మార్క్ యొక్క పసుపుపచ్చ నిక్కరు .
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
రెండు బూడిద రంగు బూట్లు.
Pants/Trousers ప్యాంటు
Skirt స్కర్ట్
Socks సాక్స్
Shoes బూట్లు
Slippers చెప్పులు
Shorts నిక్కరు
Hat టోపీ
Shirt షర్టు
T-shirt టీ-షర్టు (స్ట్రెచ్ అయ్యే బట్ట తో చేసేది, ఇందులో చిన్న భుజాలు ఉంటాయి మరియు కాలర్ ఉండొచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు - ఇది షర్టు కన్నా సాధారణ దుస్తులు)
Stilettos సన్నగా మరియు ఎత్తుగా ఉండే హీల్ ఉన్న ఆడవాళ్ళ చెప్పులు
Jeans జీన్స్
=
!
వినండి
చిట్కా
తదుపరి పదం