വസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണം പഠിക്കാം
try Again
Tip1:hello
Lesson 28
വസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണം പഠിക്കാം
This=ഇത്
is=ആണ്
my=എന്റെ
This=ഇത്
is=ആണ്
my=എന്റെ
These=ഇത്
are=ആണ്
my=എന്റെ
shoes=ഷൂകൾ
These=ഇവ
are=ആണ്
my=എന്റെ
red=ചുവന്ന
shoes=ഷൂകൾ
These=ഇവ
are=ആണ്
my=എന്റെ
black=കറുത്ത
pants=പാൻറ്സ്
ടിപ്
Pants = കാൽചട്ട/ പാന്റ്
ചില വസ്ത്രങ്ങളെ എപ്പോഴും ബഹുവചനത്തിൽ മാത്രം പറയുന്നു. ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങളിൽ രണ്ടു സമാനമായ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഉദാ: നിക്കർ (shorts), ജീൻസ് (jeans), പാന്റ് (pants/trousers), പൈജാമകൾ (pajamas), etc.
=
'ഇവ എന്റെ ഷൂസ് ആണ് ' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക;
These are my pants
These are my shoes
These are my socks
This is my bag
'അയാളുടെ പക്കൽ കറുത്ത കാലുറ ഉണ്ട് ' ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
That man has black shorts.
That man has black trousers.
'ആ സ്ത്രീയുടേ പക്കൽ പച്ച കാലുറ ഉണ്ട് ' ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.:
The woman has green shorts.
The woman has a green skirt.


ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
The woman has a grey skirt
The woman has a red skirt


ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
The man has a blue shirt
The man has an orange shirt


ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
He wears a skirt to work
He wears a tie to work


ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
A brown hat and blue slippers
A brown hat and orange slippers
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
എന്റെ കറുത്ത പാവാട സുന്ദരമാണ്
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
അവന്റെ പക്കൽ നീല പാന്റ്സ് ഉണ്ട്
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
അവന്റെ ടി-ഷർട്ട് ഓറഞ്ച് ആണ്
'ഈ പാന്റ്സ് എനിക്ക് ചേരുന്നവയാണ്‌ ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
This pants fit me well
These pant fit me well
These pants are fit me well
These pants fit me well
കാണാതായ വാക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക
My red ______
pants
pant
pants are
കാണാതായ വാക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക
My brown skirt ______
fit
fits
is fit
is fits
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
താങ്കളുടെ നീല തൊപ്പി
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
എന്റെ അമ്മയുടെ മഞ്ഞ ചെരിപ്പുകൾ
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
മാർക്കിന്റെ മഞ്ഞ ഷോട്സുകൾ
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
രണ്ട് ഗ്രേ ഷൂസുകൾ
pants/ trousers കാൽചട്ട / പാന്റ്
skirt പാവാട
socks കാലുറ
shoes ഷൂസ്
slippers സ്ലിപ്പറുകൾ
shorts നിക്കർ
hat തൊപ്പി
shirt ഷർട്ട്
t-shirt ടി ഷർട്ട് (സ്ട്രെച് ആവുന്ന തുണി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ കുപ്പായത്തിന് സാധാരണയായി ചെറിയ കയ്യുകൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക. കോളർ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട്.ഈ കുപ്പായം കൂടുതൽ കാഷ്വൽ ആണ്)
stilettos മെലിഞ്ഞ, ഉയർന്ന ഹീലുകൾ ഉള്ള പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ചെരിപ്പ്
jeans ജീൻസ്
=
!
കേൾക്കുക
ടിപ്
അടുത്ത വാക്ക്