कपड्यांविषयी संभाषण शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 28
कपड्यांविषयी संभाषण शिका
This=हा
is=आहे
my=माझा
This=हा
is=आहे
my=माझा
These=हे
are=आहेत
my=माझे
shoes=बूट
These=हे
are=आहेत
my=माझे
red=लाल
shoes=बूट
These=या
are=आहेत
my=माझ्या
black=काळ्या
pants=पँट्स / विजारी
टिप
Pants = पँट्स
काही कपडे नेहमी अनेकवचनमध्ये बोलले जातात. हे कपडे असे असतात कि ज्यांचे दोन एकसारखे भाग होतात. जसे: नीकर (shorts), जीन्स (jeans), पँट्स (pants/trousers), पायजमा (pajamas),ई.
=
'हे माझे बूट आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर करा.;
These are my pants
These are my shoes
These are my socks
This is my bag
'त्या व्यक्तीकडे काळी विजार आहे' योग्य अनुवाद निवडा
That man has black shorts.
That man has black trousers.
'त्या मुलीकडे हिरवी नीकर आहे' चा योग्य अनुवाद निवडा
The girl has green shorts
The girl has a green skirt


योग्य पर्याय निवडा:
The woman has a grey skirt
The woman has a red skirt


योग्य पर्याय निवडा:
The man has a blue shirt
The man has an orange shirt


योग्य पर्याय निवडा:
He wears a skirt to work
He wears a tie to work


योग्य पर्याय निवडा:
A brown hat and blue slippers
A brown hat and orange slippers
इंग्रजीत भाषांतर करा
माझा काळा स्कर्ट सुंदर आहे
इंग्रजीत भाषांतर करा
त्याच्याजवळ निळ्या विजारीचा एक जोड आहे
इंग्रजीत भाषांतर करा
त्याचा टी-शर्ट नारिंगी आहे
'ही विजार मला चांगल्या रीतीने घट्ट बसते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
This pants fit me well
These pant fit me well
These pants are fit me well
These pants fit me well
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
My red ______
pants
pant
pants are
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
My brown skirt ______
fit
fits
is fit
is fits
इंग्रजीत भाषांतर करा
आपली निळी टोपी
इंग्रजीत भाषांतर करा
माझ्या आईची पिवळी चप्पल
इंग्रजीत भाषांतर करा
मार्कची पिवळी नीकर
इंग्रजीत भाषांतर करा
दोन करडे बूट
pants/ trousers चड्डी / विजार
skirt परकर
socksa मोजे
shoes वहाणा
slippers चप्पल
shorts अर्धी विजार
hat टोपी
shirt सदरा
t-shirt टी-शर्ट (ताणलेल्या धाग्यांपासून बनवलेले, याच्या बाह्य सर्वसाधारणपणे छोट्या असतात आणि कॉलर असू किंवा नसूही शकते - हे शर्ट पेक्षा सामान्यतः जास्त अनौपचारिक असतात)
stilettos बारीक आणि उंच टाचांचे मुलींचे सॅंडल
jeans जीन्स
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द