કપડા સબંધિત વાર્તાલાપ શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 28
કપડા સબંધિત વાર્તાલાપ શીખો
This=
is=છે
my=મારો
This=
is=છે
my=મારા
These=
are=છે
my=મારા
shoes=બુટ
These=
are=છે
my=મારા
red=લાલ
shoes=બુટ
These=
are=છે
my=મારૂ
black=કાળું
pants=પેંટ / પાટલૂન
ટીપ
Pants = પાટલૂન
અમુક કપડાં હમેશા બહુવચન માં જ બોલાય છે. આ કપડાં એવા હોય છે જેના બે એકસરખા ભાગ હોય છે. જેમકે: નિકકર (shorts), જીન્સ (jeans), પાટલૂન pants/trousers), પાયજામો (pajamas), etc.
=
'આ મારા બૂટ છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
These are my pants
These are my shoes
These are my socks
This is my bag
'તે આદમી ની પાસે કાળી પાટલુન છે ' સાચું અનુવાદ કરો
That man has black shorts.
That man has black trousers.
'તે છોકરી પાસે લીલો નીક્કર છે ' નું સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો
The woman has green shorts.
The woman has a green skirt.


સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
The woman has a grey skirt
The woman has a red skirt


સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
The man has a blue shirt
The man has an orange shirt


સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
He wears a skirt to work
He wears a tie to work


સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
A brown hat and blue slippers
A brown hat and orange slippers
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
મારી કાળી સ્કર્ટ સરસ છે
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
એમની પાસે વાદળી પાટલૂન છે
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
એમનુ ટી-શર્ટ નારંગી છે
'આ પાટલૂન મને સારી રીતે ફિટ થાય છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
This pants fit me well
These pant fit me well
These pants are fit me well
These pants fit me well
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
My red ______
pants
pant
pants are
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
My brown skirt ______
fit
fits
is fit
is fits
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
તમારી વાદળી ટોપી
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
મારી માં ના પીળા પગરખાં
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
Lisa નો પીળો નિકકર
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
બે રાખોડી પગરખાં
pants/ trousers પાટલુન
skirt સ્કર્ટ
socks મોજા
shoes જૂતા
slippers ચપ્પલ
shorts નીક્કર
hat ટોપી
shirt શર્ટ
t-shirt ટી-શર્ટ (સ્ટ્રેચ વાળા કપડાથી બનેલી, આમાં મોટાભાગે નાની બાંયો હોય છે અને કોલર હોઈ પણ શકે છે અને નહિ પણ - આ શર્ટ થી વધુ કેઝુઅલ હોય છે)
stilettos છોકરીઓ ની પાતળી અને ઉંચી હિલ વાળી સેન્ડલ
jeans જીન્સ
=
!
સાંભળો
ટીપ
આગળનો શબ્દ