Prepositions Practice - Part 2
try Again
Tip1:hello
Lesson 283
Prepositions Practice - Part 2
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I care ______
in
with
about
to
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Sometimes, I think ______
for
of
with
to
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I have been guilty ______
in
of
with
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I am not used ______
of
with
for
to
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I am looking forward ______
at
in
with
to
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I am tired ______
of
from
about
by
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I wouldn't object ______
for
of
from
to
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
Perhaps, one day, I will be responsible ______
of
for
about
to
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
My father warned me ______
for
of
with
about
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
What is the point ______
of
at
about
to
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I apologized ______
at
with
to
from
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I feel guilty ______
from
about
of
with
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I am interested ______
in
of
for
to
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I am excited ______
in
of
over
to
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I believe ______
in
of
for
to
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
It's important not to worry ______
of
with
about
to
मिसिंग शब्द को चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I will take my driving exam ______
in
on
with
from
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द