Linking words (although, though, whereas, etc.)
try Again
Tip1:hello
Lesson 287
Linking words (although, though, whereas, etc.)
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I stayed quiet ______
although
whereas
in order to
however
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
However
Although
In order to
In spite of
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Ajay went to the party ______
in spite of
however
although
therefore
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I was busy at work ______
in spite of
although
however
therefore
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Sachin had made a project on global warming ______
whereas
in spite of
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I cannot promise a dinner ______
although
however
'म एयरपोर्ट 4 बजे पुगे, तर उसको फ्लाइट 2 बजे गइसकेको थियो. ' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
I reached the airport at 4, therefore, her flight had departed at 2.
I reached the airport at 4, however, her flight had departed at 2.
'उसलाई चुप लगाउनको लागि मैले उसलाई आइसक्रीम दिए. ' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
In order to make her stop crying, I gave her an ice cream.
In spite of making her stop crying, I gave her an ice cream.
'उनलाई रोमान्टिक फिल्महरु मन पर्दैन, त्यसैले उनी आइनन्.' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
She doesn't like romantic movies however she didn't come.
She doesn't like romantic movies therefore she didn't come.
'यद्यपि उसले जितेन तर उसले राम्रो प्रतियोगिता गर्‍यो. ' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
Although he did not win but he put up a good fight.
In spite of he did not win but he put up a good fight.
'जबकी ऊ अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल बाट छैन तैपनी ऊ धेरै राम्रो अंग्रेज़ी बोलछ. ' को अंग्रेजी अनुवाद को चयन गर्नुहोस्.
In spite of he is not from an English medium school, he speaks good English.
Although he is not from an English medium school, he speaks good English.
'उसलाई ज्वरो थियो त्यसैले ऊ स्कूल जान सकेन. ' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
He had fever therefore he couldn't go to school.
He had fever despite he couldn't go to school.
'उसले त्यहाँ धेरै समय बिताएको थियो त्यसैले उसलाई लाग्यो कि ऊ फिर्ता जानु पर्छ. ' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
He had spent a lot of time there, therefore he thought he should go back now.
He had spent a lot of time there, however thought he should go back now.
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Whereas
Although
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You should exercise daily ______
in order to
therefore to
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द