Prepositions following adjectives - Practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 289
Prepositions following adjectives - Practice
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
She is afraid ______
to
of
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
He was delighted ______
about
to
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I am bad ______
at
in
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
He's good ______
in
at
म उसको जवाबले चकित थिए.
  • shocked
  • from
  • I was
  • his answer.
  • by
  • in
  म डिनरको लागि लेट भएको थिए.
  • for
  • I was
  • dinner.
  • in
  • about
  • late
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  There is money missing ______
  in
  from
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Are you aware ______
  of
  to
  from
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  The family is dependent ______
  in
  on
  from
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  She's very close ______
  about
  for
  to
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  The story was based ______
  for
  from
  by
  upon
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  He's very angry ______
  with
  on
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द