ಮನೆಗೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ
try Again
Tip1:hello
Lesson 29
ಮನೆಗೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ
ಸೂಚನೆ
=
\'House\' ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ \'home\' ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರು ಇರುವ ಜಾಗ.

\'Home\' ಫ್ಲಾಟ್/ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್/ಬಂಗಲೆ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು.
=
This=
house=ಮನೆ
has=ಯಲ್ಲಿ
6=6
How many=ಎಷ್ಟು
rooms=ಕೋಣೆಗಳು
does=
this house=ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
'ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಣೆಗಳು ಇವೆ ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
;
This house have 4 rooms
This house has 4 room
This house has 4 rooms
This house having 4 rooms
This=
house=ಮನೆ
has=ಯಲ್ಲಿ ಇದೆ
1=1
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಣೆ ಇವೆ
  • house
  • this
  • has
  • four
  • rooms
  • room
  My=ನನ್ನ
  mother=ತಾಯಿ
  cooks=ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಳು
  in=ಯಲ್ಲಿ
  ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
  ಕೋಣೆ
  ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
  ಅಡುಗೆಮನೆ
  We=ನಾವು
  watch=ನೋಡುವೆವು
  TV=TV
  in=ನಲ್ಲಿ
  ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
  ಭೋಜನ ಶಾಲೆ
  We=ನಾವು
  eat=ತಿನ್ನುವೆವು
  in=ಯಲ್ಲಿ
  'ನಾನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವೆನು ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  I shower in the bathroom
  I sleep in my room
  I cook in the kitchen
  I watch TV in the living room
  'ನಾನು ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವೆನು ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  I eat in the dining room
  I sleep in my room
  I cook in the kitchen
  I watch TV in the living room
  'ನಾನು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ ನೋಡುವೆನು ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  I watch TV with the living room
  I watch TV on the living room
  I watch TV at the living room
  I watch TV in the living room
  ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ
  I cook ______
  at
  on
  'ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ?' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  Where is the kitchen?
  Where is the dining room?
  Where is the garden?
  Where is the bathroom?
  ಅಡುಗೆಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ?
  • are
  • is
  • the
  • kitchen
  • where
  • a
  'ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ ?' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  How much bathrooms does this house have?
  How many bathroom does this house have?
  How many bathrooms does this house have?
  How many bathrooms do this house have?
  'ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  There is 2 bathrooms in this house
  There are 2 bathrooms in this house
  There are 2 kitchens in this house
  There are 2 bathrooms in house
  'ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಡುಗೆಮನೆ ಇದೆ.' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  There are 1 kitchen in this house
  There is 1 bathroom in this house
  There is 1 kitchen in this house
  There are 2 bathrooms in this house
  ಸರಿಯಾದ ಪದ ಆರಿಸಿ
  ______
  There
  Are
  ಸರಿಯಾದ ಪದ ಆರಿಸಿ
  There is one kitchen ______
  at
  in
  on
  'ಬಾಗಿಲು ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  Window
  Door
  Chair
  Table
  'ಕಿಟಕಿ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  Window
  Door
  Chair
  Table
  ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿ, ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. 'This living room has 3 windows' ;
  ಈ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕಿಟಕಿ ಇದೆ
  ಈ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕಿಟಕಿ ಇದೆ
  ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ 3 ಕಿಟಕಿ ಇದೆ
  ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ 3 ಕಿಟಕಿ ಇದೆ
  ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
  ನನ್ನ ತಾಯಿ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ ನೋಡುವಳು
  ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
  ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾಗಿಲು ಇದೆ
  ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
  ನಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ
  ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
  ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ
  ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
  ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ನಾ ?
  ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
  ಈ ಅಡುಗೆಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ
  'ಕುರ್ಚಿ ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  Chair
  Table
  Window
  Door
  'ಮಂಚ ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  Chair
  Bed
  Table
  Door
  'ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇವೆ ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  My books are on the table
  My books are on the chair
  My books are on the bed
  My books are in the kitchen
  'ನಾವು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  We sit on the table
  We sit on the bed
  We sit in the kitchen
  We sit on the chair
  'ನಾನು ನನ್ನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವೆನು ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  I sleep on my table
  I sleep on my bed
  I sleep in my kitchen
  I sleep on my chair
  ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಂಚವಾ ?
  • are
  • is
  • this
  • bed
  • your
  • a
  ನಾವು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ
  • we
  • are
  • on
  • the
  • chair
  • sit
  =
  !
  ಕೇಳಿರಿ
  ಸೂಚನೆ
  ಮುಂದಿನ ಪದ