വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണം പഠിക്കാം
try Again
Tip1:hello
Lesson 29
വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണം പഠിക്കാം
ടിപ്
=
\'House\' എന്നത് ഒരു കെട്ടിടമാണ് പക്ഷേ \'Home\' എന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്.

\'Home\' ഒരു ഫ്ലാറ്റോ, അപാർട്ട്മെന്റോ, ബംഗ്ളാവോ അങ്ങനെ എന്തും ആവാം.
=
This=
house=വീട്ടിൽ
has=ഉണ്ട്
6=6
How many=എത്ര
rooms=മുറികൾ
does=
this house=ഈ വീട്ടിൽ
'ഈ വീട്ടിൽ 4 മുറികൾ ഉണ്ട്. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
This house have 4 rooms.
This house has 4 room.
This house has 4 rooms.
This house having 4 rooms.
This=
house=വീട്ടിൽ
has=ഉണ്ട്
1=ഒരു
ഈ വീട്ടിൽ 4 മുറികൾ ഉണ്ട്.
  • house
  • this
  • has
  • four
  • rooms.
  • room.
  My=എന്റെ
  mother=അമ്മ
  cooks=പാചകം ചെയ്യുന്നു (ആഹാരം)
  in=അകത്ത്
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  മുറി
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  അടുക്കള
  We=ഞങ്ങൾ
  watch=കാണും
  TV=TV
  in=അകത്ത്
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  ഊണുമുറി
  We=ഞങ്ങൾ
  eat=കഴിക്കും
  in=അകത്ത്
  'ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I shower in the bathroom.
  I sleep in my room.
  I cook in the kitchen.
  I watch TV in the living room.
  'ഞാൻ ഊണുമുറിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I eat in the dining room.
  I sleep in my room.
  I cook in the kitchen.
  I watch TV in the living room.
  'ഞാൻ ഇരിപ്പുമുറിയിൽ TV കാണും. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I watch TV with the living room.
  I watch TV on the living room.
  I watch TV at the living room.
  I watch TV in the living room.
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  I cook ______
  at
  on
  'കുളിമുറി എവിടെയാണ്?' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Where is the kitchen?
  Where is the dining room?
  Where is the garden?
  Where is the bathroom?
  അടുക്കള എവിടെയാണ്?
  • are
  • is
  • the
  • kitchen?
  • where
  • a
  'ഈ വീട്ടിൽ എത്ര കുളിമുറികൾ ഉണ്ട്?' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  How much bathrooms does this house have?
  How many bathroom does this house have?
  How many bathrooms does this house have?
  How many bathrooms do this house have?
  'ഈ വീട്ടിൽ രണ്ടു കുളിമുറികൾ ഉണ്ട്.' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  There is 2 bathrooms in this house.
  There are 2 bathrooms in this house.
  There are 2 kitchens in this house.
  There are 2 bathrooms in house.
  'ഈ വീട്ടിൽ ഒരു അടുക്കള ഉണ്ട്.' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  There are 1 kitchen in this house.
  There is 1 bathroom in this house.
  There is 1 kitchen in this house.
  There are 2 bathrooms in this house.
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  ______
  There
  Are
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  There is one kitchen ______
  at
  in
  on
  'വാതിൽ ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Window
  Door
  Chair
  Table
  'ജനൽ ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Window
  Door
  Chair
  Table
  ഓഡിയോ കെട്ട്, മലയാളത്തിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 'This living room has 3 windows.' ;
  ഈ അടുക്കളയിൽ 3 ജനലുകൾ ഉണ്ട്.
  ഈ ഊണുമുറിയിൽ 3 ജനലുകൾ ഉണ്ട്.
  ഈ ഇരിപ്പുമുറിയിൽ 3 വാതിലുകൾ ഉണ്ട്.
  ഈ ഇരിപ്പുമുറിയിൽ 3 ജനലുകൾ ഉണ്ട്.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  എന്റെ അമ്മ ഇരിപ്പുമുറിയിലിരുന്ന് ടിവി കാണും.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  എന്റെ മുറിയിൽ രണ്ടു വാതിലുകൾ ഉണ്ട്.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  നമ്മുടെ ഇരിപ്പുമുറി വളരെ വലുതാണ്‌.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  നമ്മുടെ അടുക്കള വളരെ ചെറുതാണ്.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  ഇത് താങ്കളുടെ മുറിയാണോ?
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  ഈ അടുക്കള നല്ലതല്ല.
  'കസേര' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Chair
  Table
  Window
  Door
  'കിടക്ക' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Chair
  Bed
  Table
  Door
  'എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മേശപ്പുറത്ത് ഉണ്ട്.' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  My books are on the table.
  My books are on the chair.
  My books are on the bed.
  My books are in the kitchen.
  'നാം കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  We sit on the table
  We sit on the bed
  We sit in the kitchen
  We sit on the chair
  'ഞാൻ എന്റെ കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങുന്നു. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I sleep on my table
  I sleep on my bed
  I sleep in my kitchen
  I sleep on my chair
  ഇത് താങ്കളുടെ കിടക്കയാണോ?
  • are
  • is
  • this
  • bed?
  • your
  • a
  നാം കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു.
  • we
  • are
  • on
  • the
  • chair.
  • sit
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്