फोन वर order घेणे, होल्ड करण्यास सांगणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 29
फोन वर order घेणे, होल्ड करण्यास सांगणे
टिप
=
\'House\' एक इमारत असते तर \'home\' ती जागा असते जिथे आपण आपल्या परिवारासोबत राहता. \'Home\' फ्लॅट / अपार्टमेंट/ बंगला काहीही असू शकते.
=
This=या
house=घरा
has=मध्ये आहेत / च्यात आहेत
6=6
How many=किती
rooms=खोल्या
does=आहेत
this house=या घरा
'या घरामध्ये 4 खोल्या आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
This house have 4 rooms
This house has 4 room
This house has 4 rooms
This house having 4 rooms
This=या
house=घरा
has=मध्ये आहे
1=1
या घरामध्ये 4 खोल्या आहेत
  • house
  • this
  • has
  • four
  • rooms
  • room
  My=माझी
  mother=आई
  cooks=स्वयंपाक करते (जेवण)
  in=मध्ये
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  खोली
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  स्वयंपाकघर
  We=आम्ही
  watch=बघतो
  TV=TV
  in=मध्ये
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  जेवणाची खोली
  We=आम्ही
  eat=खातो
  in=मध्ये
  'मी स्वयंपाक खोलीत जेवण बनवतो / बनवते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I shower in the bathroom
  I sleep in my room
  I cook in the kitchen
  I watch TV in the living room
  'मी जेवणाच्या खोलीत जेवतो / जेवते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I eat in the diningroom
  I sleep in my room
  I cook in the kitchen
  I watch TV in the living room
  'मी बैठकीच्या खोलीत टीव्ही बघतो / बघते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I watch TV with the living room
  I watch TV on the living room
  I watch TV at the living room
  I watch TV in the living room
  योग्य शब्द निवडा
  I cook ______
  at
  on
  'बाथरूम कुठे आहे ?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Where is the kitchen?
  Where is the dining room?
  Where is the garden?
  Where is the bathroom?
  स्वयंपाकघर कुठे आहे?
  • are
  • is
  • the
  • kitchen
  • where
  • a
  'या घरात किती बाथरूम आहेत?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  How much bathrooms does this house have?
  How many bathroom does this house have?
  How many bathrooms does this house have?
  How many bathrooms do this house have?
  'या घरात दोन बाथरूम आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  There is 2 bathrooms in this house
  There are 2 bathrooms in this house
  There are 2 kitchens in this house
  There are 2 bathrooms in house
  'या घरात 1 स्वयंपाकघर आहे.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  There are 1 kitchen in this house
  There is 1 bathroom in this house
  There is 1 kitchen in this house
  There are 2 bathrooms in this house
  योग्य शब्द निवडा
  ______
  There
  Are
  योग्य शब्द निवडा
  There is one kitchen ______
  at
  in
  on
  'दरवाजा' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Window
  Door
  Chair
  Table
  'खिडकी' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Window
  Door
  Chair
  Table
  ऑडिओ ऐकून, मराठीत योग्य भाषांतर निवडा 'This living room has 3 windows' ;
  या स्वयंपाकघरात 3 खिडक्या आहेत
  या जेवणाच्या खोलीत 3 खिडक्या आहेत
  या बैठकीच्या खोलीत 3 दरवाजे आहेत
  या बैठकीच्या खोलीत 3 खिडक्या आहेत
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझी आई बैठकीच्या खोलीत टीव्ही पाहत आहे
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझ्या खोलीला 2 दरवाजे आहेत
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आमची बैठकीची खोली खूप मोठी आहे
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आमचे स्वयंपाकघर खूप छोटे आहे
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  काय ही आपली खोली आहे?
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  हे स्वयंपाकघर चांगले नाही
  'खुर्ची' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Chair
  Table
  Window
  Door
  'बिछाना' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  chair
  bed
  table
  door
  'माझी पुस्तके टेबलवर आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  My books are on the table
  My books are on the chair
  My books are on the bed
  My books are in the kitchen
  'आम्ही खुर्चीवर बसतो' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  We sit on the table
  We sit on the bed
  We sit in the kitchen
  We sit on the chair
  'मी माझ्या बिछान्यावर झोपतो / झोपते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I sleep on my table
  I sleep on my bed
  I sleep in my kitchen
  I sleep on my chair
  काय हा आपला बिछाना आहे?
  • are
  • is
  • this
  • bed
  • your
  • a
  आम्ही खुर्चीवर बसतो
  • we
  • are
  • on
  • the
  • chair
  • sit
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द