ફોન પર order લેતા, હોલ્ડ કરવાનું કહેતા
try Again
Tip1:hello
Lesson 29
ફોન પર order લેતા, હોલ્ડ કરવાનું કહેતા
ટીપ
=
"House" એક ઈમારત હોય છે જ્યારે"home" એ જગ્યા હોય છે જ્યાં તમે તમારા પરિવારની સાથે રહો છો. ।"Home" ફ્લેટ / એપાર્ટમેન્ટ / બંગલો કાંઈ પણ હોય શકે છે
=
This=
house=ઘર
has=માં છે
6=6
How many=કેટલા
rooms=ઓરડા
does=છે
this house=આ ઘર
'આ ઘરમાં ચાર ઓરડા છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
This house have 4 rooms
This house has 4 room
This house has 4 rooms
This house having 4 rooms
This=
house=ઘર
has=માં છે
1=1
આ ઘરમાં 4 ઓરડા છે
  • house
  • this
  • has
  • four
  • rooms
  • room
  My=મારી
  mother=મા
  cooks=રાંધે છે (રસોઈ)
  in=માં
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  ઓરડો
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  રસોડું
  We=અમે
  watch=જોઈએ છીએ
  TV=TV
  in=માં
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  ખાવાનો ઓરડો
  We=અમે
  eat=ખાઈએ છીએ
  in=માં
  'હું રસોડામાં ભોજન રાંધુ છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  I shower in the bathroom
  I sleep in my room
  I cook in the kitchen
  I watch TV in the living room
  'હું આહાર કક્ષમાં ખાઉં છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  I eat in the dining room
  I sleep in my room
  I cook in the kitchen
  I watch TV in the living room
  'હું બેઠક રુમમાં ટીવી જોઉં છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  I watch TV with the living room
  I watch TV on the living room
  I watch TV at the living room
  I watch TV in the living room
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  I cook ______
  at
  on
  'બાથરૂમ ક્યાં છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Where is the kitchen?
  Where is the dining room?
  Where is the garden?
  Where is the bathroom?
  રસોડું ક્યાં છે?
  • are
  • is
  • the
  • kitchen
  • where
  • a
  'આ ઘરમાં કેટલા બાથરૂમ છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  How much bathrooms does this house have?
  How many bathroom does this house have?
  How many bathrooms does this house have?
  How many bathrooms do this house have?
  'આ ઘરમાં બે બાથરૂમ છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  There is 2 bathrooms in this house
  There are 2 bathrooms in this house
  There are 2 kitchens in this house
  There are 2 bathrooms in house
  'આ ઘરમાં 1 રસોડું છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  There are 1 kitchen in this house
  There is 1 bathroom in this house
  There is 1 kitchen in this house
  There are 2 bathrooms in this house
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  ______
  There
  Are
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  There is one kitchen ______
  at
  in
  on
  'દરવાજો' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Window
  Door
  Chair
  Table
  'બારી' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Window
  Door
  Chair
  Table
  ઑડિયો સાંભળી ને, ગુજરાતી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. 'This living room has 3 windows' ;
  આ રસોડામાં 3 બારીઓ છે
  આ ભોજન કક્ષમાં 3 બારીઓ છે
  આ બેઠકરૂમમાં 3 દરવાજા છે
  આ બેઠકરૂમમાં 3 બારીઓ છે
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  મારી મા બેઠકરૂમમાં ટીવી જુએ છે
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  મારા ઓરડામાં 2 દરવાજા છે
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  અમારો બેઠકરૂમ ખૂબ મોટો છે
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  અમારું રસોડું ખૂબ નાનું છે
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  શું આ તમારો ઓરડો છે?
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  આ રસોડું સારું નથી
  'ખુરશી' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Chair
  Table
  Window
  Door
  'પથારી' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  chair
  bed
  table
  door
  'મારા પુસ્તકો મેજ પર છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  My books are on the table
  My books are on the chair
  My books are on the bed
  My books are in the kitchen
  'અમે ખુરશી પર બેસીએ છીએ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  We sit on the table
  We sit on the bed
  We sit in the kitchen
  We sit on the chair
  'હું મારી પથારી પર સુઉ છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  I sleep on my table
  I sleep on my bed
  I sleep in my kitchen
  I sleep on my chair
  શું આ તમારી પથારી છે?
  • are
  • is
  • this
  • bed
  • your
  • a
  અમે ખુરશી પર બેસીએ છીએ
  • we
  • are
  • on
  • the
  • chair
  • sit
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ