ਘਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 29
ਘਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਿੱਖੋ
ਟਿਪ
=
"House" ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ "home" ਓਹ ਜਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ| "Home" ਫਲੈਟ/ਅਪਾਰ੍ਟਮੇੰਟ/ਬੰਗਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
=
This=ਇਸ
house=ਘਰ
has= ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ
6=6
How many=ਕਿੰਨੇ
rooms=ਕਮਰੇ
does=ਹਨ
this house=ਇਸ ਘਰ
'ਇਸ ਘਰ ਚ ਚਾਰ ਕਮਰੇ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
This house have 4 rooms
This house has 4 room
This house has 4 rooms
This house having 4 rooms
This=ਇਸ
house=ਘਰ
has='ਚ ਹੈ
1=1
ਇਸ ਘਰ 'ਚ 4 ਕਮਰੇ ਹਨ
  • house
  • this
  • has
  • four
  • rooms
  • room
  My=ਮੇਰੀ
  mother=ਮਾਂ
  cooks=ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਖਾਣਾ)
  in='ਚ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਕਮਰਾ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਰਸੋਈ
  We=ਅਸੀਂ
  watch=ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
  TV=TV
  in='ਚ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਮਰਾ
  We=ਅਸੀਂ
  eat= ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ
  in='ਚ
  ' ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ/ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I shower in the bathroom
  I sleep in my room
  I cook in the kitchen
  I watch TV in the living room
  'ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਖਾਂਦਾ/ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I eat in the dining room
  I sleep in my room
  I cook in the kitchen
  I watch TV in the living room
  'ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਚ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ/ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I watch TV with the living room
  I watch TV on the living room
  I watch TV at the living room
  I watch TV in the living room
  ਉਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  I cook ______
  at
  on
  'ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Where is the kitchen?
  Where is the dining room?
  Where is the garden?
  Where is the bathroom?
  ਰਸੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
  • are
  • is
  • the
  • kitchen
  • where
  • a
  'ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹਨ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  How much bathrooms does this house have?
  How many bathroom does this house have?
  How many bathrooms does this house have?
  How many bathrooms do this house have?
  'ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋ ਬਾਥਰੂਮ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  There is 2 bathrooms in this house
  There are 2 bathrooms in this house
  There are 2 kitchens in this house
  There are 2 bathrooms in house
  'ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਹੈ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  There are 1 kitchen in this house
  There is 1 bathroom in this house
  There is 1 kitchen in this house
  There are 2 bathrooms in this house
  ਉਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  ______
  There
  Are
  ਉਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  There is one kitchen ______
  at
  in
  on
  'ਦਰਵਾਜਾ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Window
  Door
  Chair
  Table
  'ਖਿੜਕੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Window
  Door
  Chair
  Table
  ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 'This living room has 3 windows' ;
  ਇਸ ਰਸੋਈ ਵਿਚ 3 ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ
  ਇਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 3 ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ
  ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 3 ਦਰਵਾਜੇ ਹਨ
  ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 3 ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ?
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਇਹ ਰਸੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਹੈ
  'ਕੁਰਸੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Chair
  Table
  Window
  Door
  'ਬਿਸਤਰ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  chair
  bed
  table
  door
  'ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹਨ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  My books are on the table
  My books are on the chair
  My books are on the bed
  My books are in the kitchen
  'ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  We sit on the table
  We sit on the bed
  We sit in the kitchen
  We sit on the chair
  'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਂਦਾ/ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I sleep on my table
  I sleep on my bed
  I sleep in my kitchen
  I sleep on my chair
  ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰ ਹੈ?
  • are
  • is
  • this
  • bed
  • your
  • a
  ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ
  • we
  • are
  • on
  • the
  • chair
  • sit
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ