Mixed prepositions
try Again
Tip1:hello
Lesson 290
Mixed prepositions
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
The reason ______
for
from
about
to
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
The best way to learn English is to learn a little every day ______
then
than
to
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
You need to have a hands ______
on
up
down
'वेगवेगळे लोक, विदेशी भाषा शिकण्याच्या भिन्न भिन्न पद्धतींना पसंत करतात.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Different people prefer different ways to learning foreign languages.
Different people prefer different ways of learning foreign languages.
'शेवटी उद्देश हा आहे कि आपण लोकांशी चर्चा करू शकू.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
After all, the objective is to be able to interact with other people.
At all, the objective is to be able to interact with other people.
'इंग्रजी शिक्ल्याद्वारे तुम्हाला जाणवेल कि तुमचा आत्मविश्वास वाढला आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
With learning English, you will feel that your confidence has increased.
By learning English, you will feel that your confidence has increased.
इंग्रजीने तुम्ही लोकांना प्रभावित करू शकता.
  • you can
  • a
  • people by
  • people with
  • English
  • impress
  जर तुम्ही चांगली इंग्रजी बोलता तर तुम्हाला उत्तम रोजगाराच्या संधी मिळतात.
  • you are a
  • You get
  • better job opportunities if
  • better job opportunities so
  • better job opportunities for
  • fluent English speaker.
  गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
  ______
  By
  For
  To
  In
  गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
  If you want ______
  for
  to
  about
  in
  'इंग्रजी च्या सोबत तुम्ही नवीन संस्कृतींविषयी जाणू शकता.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
  From English, you will be able to learn about new cultures.
  With English, you will be able to learn about new cultures.
  गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
  You will be able to communicate better ______
  to
  with
  'तुम्ही नवीन लोकांशी सहजतेने बोलू शकाल.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
  You will be able to talk to new people easily.
  You will be able to talk about new people easily.
  'इंग्रजी शिकणे, तुम्हाला, तुमच्या उपजीविकेसोबत मदत करेल.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
  Learning English will help you by your career.
  Learning English will help you with your career.
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द