Names of vegetables, and pulses
try Again
Tip1:hello
Lesson 298
Names of vegetables, and pulses
'करेला' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Colocasia
Bitter Gourd
'भेडे खुर्सानी' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Bell pepper
Black pepper
'लौका' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Bitter Gourd
Bottle Gourd
'बन्दा' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Cauliflower
Cabbage
'काउली ' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Cauliflower
Okra
'भण्टा' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Eggplant
Pumpkin
'लसुन' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Garlic
Ginger
'अदुवा ' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Tamarind
Ginger
'मटर' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Chickpeas
Peas
'पालुङ्गो' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Spinach
Fenugreek
'सलगम' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Radish
Turnip
'मूला' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Beetroot
Radish
'भेडे खुर्सानी' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Capsicum
Colocasia
'सखरखण्ड' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Yam
Sweet potato
'फर्सी ' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Pumpkin
Okra
'भिन्डी' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Zucchini
Okra
'मूंग' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Green gram
Peas
'प्याज़' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Shallots
Celery
'सलाद पत्ता' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Lettuce
Broccoli
'सिमी' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Beans
Kidney beans
'चुकंदर' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Beetroot
Bell Pepper
'टिंडा' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Indian round gourd
Ridge Gourd
'सीमी' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Beans
Drumstick
'बोडी' लाई अङ्रेजिमा के भनिन्छ?
Black-eyed pea
Chickpea
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द