ਤੁਸੀ ਕਿੱਥੋ ਹੋ? ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 3
ਤੁਸੀ ਕਿੱਥੋ ਹੋ? ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖੋ
ਤੁਸੀ ਕਿਥੋਂ ਹੋ? (ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ)
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
'ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
I am from a .
I am from .
I am from the .
Myself from .
'ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
You are America from
Your from America
You are from America
You is from America
ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
I ______
am
is
are
am come
ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
I am ______
from
for
come from
belong to
ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
You ______
am
is
are
are come
'ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਂ' ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ.;
I am from a village
I am from village
I am from a city
I am from city
ਮੈਂ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਂ.
  • a
  • I am
  • from
  • in
  • village
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  ਟਿਪ
  Where are you from? = ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋ ਹੋ?
  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘is' ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ‘are' ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਇੱਕਵਚਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਵਸਤੁ ਦੇ ਨਾਲ ‘is' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ , ‘you' ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਹੈ , ‘you' ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘are' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  =
  ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 'Where' ;
  ਕਿਊ
  ਕਿੱਥੇ
  ਕਿਵੇਂ
  ਕੀ
  ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 'From' ;
  ਤੋਂ
  ਦੇ ਲਈ
  ਕੀ
  ਕਿਵੇਂ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਤੁਸੀ ਕਿੱਥੋ ਹੋ?
  ਤੁਸੀ ਕਿੱਥੋ ਹੋ?
  • is
  • where
  • you
  • are
  • from
  • come
  ਸੁਣੋ
  : Hello, What is your name?
  : ਹੇਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?


  : Good evening! My name is
  : ਨਮਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ


  : How are you?
  : ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?


  : I am fine
  : ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ


  : Where are you from?
  : ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਤੋਂ ਹੋ?


  : I am from
  : ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਾਂ


  : I am from a city in America.
  : ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਾਂ।


  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ