'നിങ്ങൾ എവിടെന്നാണ്?' പറയാൻ പഠിക്കാം
try Again
Tip1:hello
Lesson 3
'നിങ്ങൾ എവിടെന്നാണ്?' പറയാൻ പഠിക്കാം
______
______
______
  കേൾക്കുക.

  Did you Know

  Revising your mistakes right after they are done, increases the retention by 4x.\nRevise now with smart revision feature on Hello English Pro.

  Rs. 150 per month
  12 months

  See full plan

  ഈ game ഇൽ നേടാമായിരുന്നു:
  നിങ്ങൾ ഇത്തവണ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്:
  നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ ഉയർന്ന സ്കോർ:
  സ്കോറുകൾ മുമ്പത്തേതിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടു:


  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്