Order ची पुनरावृत्ती करणे, काही उपलब्ध नसल्यास सांगणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 30
Order ची पुनरावृत्ती करणे, काही उपलब्ध नसल्यास सांगणे
टिप
=
in: जर एखादी वस्तू कोणत्याही भौतिक जागेच्या (कोणतीही जागा / चार भिंती /डबे) आत असेल तर आपण 'in' (मध्ये) वापर करतो

on: कोणतीही वास्तू एखाद्या वस्तूवर ठेवली असेल तर 'on'(वर) वापरले जाते

at: जेव्हा कोणीही एखाद्या विशिष्ट बिंदू किंवा स्थानावर उपस्थित असते, तेव्हा 'at' वापरले जाते
=
'मी राहतो / राहते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
I live in .
I live on .
I live at .
I live under .
इंग्रजीत भाषांतर करा
मी भारतात राहतो
'माझी पुस्तके टेबलवर आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
My books are on the table
My books are on the chair
My books are on the bed
My books are in the kitchen
योग्य शब्द निवडा
My books are ______
on
it
at
योग्य शब्द निवडा
My books are ______
in
on
at
इंग्रजीत भाषांतर करा
टेबलवर
इंग्रजीत भाषांतर करा
खोलीत
'ती बस स्टॉप वर आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
She is in the bus stop
She is on the bus stop
She is at the bus stop
She is under the bus stop
'मी घरी आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
I am in home
I am at home
I am on home
I am under the home
इंग्रजीत भाषांतर करा
मी घरी आहे
ती बस स्टॉप वर आहे
  • she
  • on
  • is
  • the
  • bus stop
  • at
  'आम्ही खुर्चीवर बसतो' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  We sit on the table
  We sit on the bed
  We sit in the kitchen
  We sit on the chair
  'ती खुर्चीवर बसली आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  She is sitting in the chair
  She is sitting at the chair
  She is sitting inside the chair
  She is sitting on the chair
  'मी माझ्या बिछान्यावर झोपतो / झोपते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I sleep in my bed
  I sleep on my bed
  I sleep at my bed
  I sleep on my chair
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  खुर्चीवर
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  बिछान्यावर
  योग्य शब्द निवडा
  I sleep ______
  in
  at
  on
  योग्य शब्द निवडा
  She is sitting ______
  in
  at
  on
  'माझी पुस्तके बैठकीच्या खोलीत, टेबलवर आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  My books are on the table in the living room
  My books are in the table in the living room
  My books are in the table on the living room
  My books are on the table on the living room
  'माझे आजोबा खुर्चीवर बसणे पसंद करतात' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  My grandfather likes to sit in the chair
  My grandfather likes to sit at the chair
  My grandfather likes to sit on the chair
  My grandfather likes to sit on the table
  'माझी आई स्वयंपाकघरात जेवण बनवते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  My mother cooks in this kitchen
  My mother cooks on this kitchen
  My mother cooks this kitchen
  My mother cooks at this kitchen
  'मी विमानतळावर आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I am in the airport
  I am at the airport
  I am on the airport
  I am under the airport
  'पुस्तके जमिनीवर आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  The book is in the floor
  The book is on the floor
  The book is at the floor
  The book is under the floor
  'आपल्या खोलीत आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  is at his room
  is on his room
  is in his room
  is under his room
  'काय तो कामावर आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Is he in work?
  Is he on work?
  Is he at work?
  Are you at work?
  काय विमानतळावर आहे?
  • on
  • is
  • the
  • airport
  • at
  मी घरी नाही
  • at home
  • to
  • in
  • not
  • I
  • am
  ऐका
  : Hi mom, I am going to school. Where are my books?
  : हाय आई, मी शाळेत जात आहे. माझी पुस्तके कुठे आहेत?


  Mom: They are in your room, on the table
  ती तुझ्या खोलीत टेबलवर आहेत.


  : Thanks mom! Bye!
  : आभारी आहे आई! निरोप घेतो


  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द