Advice/Opinion: had better, would rather
try Again
Tip1:hello
Lesson 300
Advice/Opinion: had better, would rather
टिप
=
When we want to say that we would prefer somebody else to do something, we use 'would rather'.
Would rather (do something) than (something else).E.g:I would rather go to the theatre than see a movie home.
=
'Had better' को प्रयोग हामी तब गर्छौं जब हामी कसैलाई कुनै विशेष परिस्थितिको बारेमा केहि सल्लाह दिइरहेका हुन्छौं
E.g: We would better hurry or we will miss the plane.
'म बाहिर जाँदैछु, राम्रो हुनेछ की तिमी आफ्नो सांचो आफु सित लग. ' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्
I am going out, so you'd better take your keys with you.
I am going out, so you would rather take your keys with you.
'यो रेस्टुरेन्टमा प्राय भीड़ हुन्छ, त्यसैले राम्रो हुन्छ की हामी एउटा टेबल बुक गरौं. ' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्
This restaurant is usually crowded, so we'd better reserve a table.
This restaurant is usually crowded, so we would rather reserve a table.
'तिम्रो अंक कम छ. राम्रो हुन्छ की तिमी अर्को पटक बढी परिश्रम गर. ' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
Your scores aren't up to the mark. You would rather work harder next time.
Your scores aren't up to the mark. You had better work harder next time.
'मलाई संगीत समारोह मन पर्दैन. म बरु फिल्म हेर्छु. ' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
I don't fancy concerts much. I would rather watch a movie instead.
I don't fancy concerts much. I had better watch a movie instead.
'म सोडा पिउनु भन्दा पानी पिउछु. यो धेरै स्वस्थकर हु्न्छ.' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
I had better drink water than soda. It's much healthier.
I would rather drink water than soda. It's much healthier.
'राम्रो हुन्छ की तिमी मलाई भन संगीत समारोहमा के भएको थियो.' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
You would rather tell me what atrocities took place at the concert.
You had better tell me what atrocities took place at the concert.
'म बसमा जानु भन्दा गाडीमा जान मन पराउछु.' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
I would rather drive to work than take the bus.
I had better drive to work than take the bus.
'राम्रो हुन्छ की उनीहरु चाडै जाउन, यदि उनिहरुलाई ट्रैफिकमा अड्किनु छैन भने.' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
They had better leave early if they don't want to be stuck in heavy traffic.
They would rather leave early if they don't want to be stuck in heavy traffic.
'म जब इन्टरव्यूको लागि ढिला नहुदा राम्रो हुन्छ. ' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
I'd better not be late for my job interview. There's a lot riding on it!
I would rather not be late for my job interview. There's a lot riding on it!
'राती हुन लागेको छ. राम्रो हुन्छ कि हामी फर्कौं. ' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
It's getting dark. We'd better head back now if we want to be safe.
It's getting dark. We would rather head back now if we want to be safe.
'मलाई घुम्न जानु मन छैन, बरु म बिहान भरि सुत्छु. ' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
I don't want to go for a walk, I would rather sleep through the morning.
I don't want to go for a walk,I had better sleep through the morning.
'राम्रो हुन्छ यदि श्यामले यति नखाए नत्र ऊ बिरामी हुन्छ.' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
Shyam had better not eat so much or he will fall extremely ill.
Shyam would rather not eat much or he will fall extremely ill.
'राम्रो हुन्छ कि तिमी हुरिबतास नरोकिए सम्म वेसमेन्टमा लुक. ' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
You would rather hide out in the basement until the storm passes.
You had better hide out in the basement until the storm passes.
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द