ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ - ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 32
ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ - ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਿੱਖੋ
ਟਿਪ
This is my bag = ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਹੈ.
This is your bag = ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ "my", "your", ਆਦਿ ਕਿਸੀ ਵਸਤੁ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
This=ਇਹ
is=ਹੈ
's= ਦਾ
ਟਿਪ
This is my bag = ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਹੈ
This is 's bag = ਇਹ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਵਸਤੁ ਦਾ owner/ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ 's ਲੱਗਦਾ ਹੈ
's= ਦੀ
capital=ਰਾਜਧਾਨੀ
is=ਹੈ
ਟਿਪ
's capital is = ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ
's = ਦੀ / ਦਾ
' ਦਾ ਘਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
her house is behind the temple.
house is behind the temple.
's house is behind the temple.
's house is under the temple.
Where=ਕਿੱਥੇ
is=ਹੈ
's= ਦਾ
' ਦੀ ਭੈਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
's sister is at the airport
's sister's is at the airport
sister's is at the airport
his sister is at the airport
'ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੈ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
My mother bag's is on the table
My's mother bag is on the table
My mother's bag is on the table
My mother is bag is on the table
'ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
My friend sister's lives next to the airport
My's friend sister lives next to the airport
My friend's sister lives next to the airport
My friend is sister lives next to the airport
ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ
  • father's
  • my
  • my's
  • this
  • is
  • bag
  ' ਦੀ ਚ ਹੈ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  's is in .
  's is in .
  is is in .
  's is at .
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  ______
  My father's
  My father is
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  ______
  Japan is
  Japan of
  Japan's
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੇਂਡ ਦਾ ਬੈਗ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  ______
  is
  's
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ
  'ਕੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Is room's next to your room?
  Is room next to your's room?
  Is 's room next to your room?
  Is is room next to your room?
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਕੀ Mark ਦਾ ਬੈਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈ?
  ' ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  is cat is under my bed.
  's cat is under my bed.
  cat's is under my bed.
  's cat is on my bed.
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ