എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എവിടെയാണ് - അധികാരം ചോദിക്കുന്ന വിശേഷണം പഠിക്കാം
try Again
Tip1:hello
Lesson 32
എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എവിടെയാണ് - അധികാരം ചോദിക്കുന്ന വിശേഷണം പഠിക്കാം
ടിപ്
This is my bag = ഇത് എന്റെ ബാഗാണ്
This is your bag = ഇത് താങ്കളുടെ ബാഗാണ്
നേരത്തേ പഠിച്ച പോലെ \'my\', \'your\', മുതലായവ ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ നമ്മുടെ അവകാശം കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
This=ഇത്
is=ആണ്
's=ന്റെ
ടിപ്
This is my bag = ഇത് എന്റെ ബാഗ്‌ ആണ്
This is 's bag = ഇത് ന്റെ ബാഗ്‌ ആണ്
ഒരു വസ്തുവിന്റെ owner/ഉടമ ഒരു വ്യക്തി ആകുമ്പോൾ ഉടമയുടെ പേരിന് ശേഷം 's' ചേർക്കുന്നു.
's=യുടെ
capital=തലസ്ഥാനം
is=ആണ്
ടിപ്
's capital is = യുടെ തലസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ആണ്
's = യുടെ
'യുടെ വീട് ക്ഷേത്രത്തിനു പിന്നിൽ ആണ് ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
her house is behind the temple.
house is behind the temple.
's house is behind the temple.
's house is under the temple.
Where=എവിടെ
is=ആണ്
's=യുടെ
'ന്റെ സഹോദരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ആണ് ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
's sister is at the airport.
's sister's is at the airport.
sister's is at the airport.
his sister is at the airport.
'എന്റെ അമ്മയുടെ ബാഗ് മേശപ്പുറത്ത് ആണ്' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
My mother bag's is on the table
My's mother bag is on the table
My mother's bag is on the table
My mother is bag is on the table
'എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ സഹോദരി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നു ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
My friend sister's lives next to the airport
My's friend sister lives next to the airport
My friend's sister lives next to the airport
My friend is sister lives next to the airport
ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ ബാഗ്
  • father's
  • my
  • my's
  • this
  • is
  • bag
  ' യിൽ ആണ് ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജമ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  's is in
  's is in
  is is in
  's is at
  കാണാതായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  ______
  My father's
  My father is
  കാണാതായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  ______
  Japan is
  Japan of
  Japan's
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബാഗ്‌ എന്റെ ബാഗിന്റെ അടുത്താണ്
  കാണാതായ വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക
  ______
  is
  's
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട് വിമാനത്താവളത്തിനു പിന്നിൽ ആണ്
  'യുടെ മുറി താങ്കളുടെ മുറിയുടെ അടുത്താണോ?' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Is room's next to your room?
  Is room next to your's room?
  Is 's room next to your room?
  Is is room next to your room?
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  മാർക്കിന്റെ ബാഗ്‌ മേശയിൽ ഉണ്ടോ?
  'ന്റെ പൂച്ച എന്റെ കട്ടിലിന്റെ താഴെയാണ് ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  is cat is under my bed.
  's cat is under my bed.
  cat's is under my bed.
  's cat is on my bed.
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്