મારા પુસ્તકો ક્યાં છે - અધિકાર બતાવવા વાળા વિશેષણ શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 32
મારા પુસ્તકો ક્યાં છે - અધિકાર બતાવવા વાળા વિશેષણ શીખો
ટીપ
This is my bag = આ મારી બેગ છે
This is your bag = આ તમારી બેગ છે
આપણે શીખ્યા હતા કે "my", "your", વગેરે કોઈ ચીજ પર તમારો અધિકાર બતાવવા માટે વપરાય છે
This=
is=છે
's=ની
ટીપ
This is my bag = આ મારી બેગ છે
This is Ankit's bag = આ અંકિતની બેગ છે
જ્યારે કોઈ ચીજનો માલિક એક વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા હોય, તો માલિકના નામની આગળ 's લાગે છે
's=ની
capital=રાજધાની
is=છે
ટીપ
's capital is = ની રાજધાની છે
's = નો / ની
'નું ઘર મંદિરની પાછળ છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
her house is behind the temple
house is behind the temple
's house is behind the temple
's house is under the temple
Where=ક્યાં
is=છે
's=નું
'ની બહેન એરપોર્ટ પર છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
's sister is at the airport
's sister's is at the airport
sister's is at the airport
his sister is at the airport
'મારી માની બેગ મેજ પર છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
My mother bag's is on the table
My's mother bag is on the table
My mother's bag is on the table
My mother is bag is on the table
'મારા મિત્રની બહેન એરપોર્ટની બાજુમાં રહે છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
My friend sister's lives next to the airport
My's friend sister lives next to the airport
My friend's sister lives next to the airport
My friend is sister lives next to the airport
આ મારા પિતાની બેગ છે
  • father's
  • my
  • my's
  • this
  • is
  • bag
  'ની , માં છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  's is in .
  's is in .
  is is in .
  's is at .
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરો
  ______
  My father's
  My father is
  My father has
  My father's is
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરો
  ______
  Japan is
  Japan of
  Japan's
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  મારા મિત્રની બેગ મારી બેગની બાજુમાં છે
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
  ______
  is
  's
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  મારા મિત્રનું ઘર એરપોર્ટની પાછળ છે
  'શું નો ઓરડો તમારા ઓરડાની બાજુમાં છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Is room's next to your room?
  Is room next to your's room?
  Is 's room next to your room?
  Is is room next to your room?
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  શું Mark નું બેગ ટેબલ પર છે?
  'ની બિલાડી મારી પથારીની નીચે છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  is cat is under my bed
  's cat is under my bed
  cat's is under my bed
  's cat is on my bed
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ