'ଆପଣ କେଉଁ ଠାରେ ରୁହନ୍ତି ?' ପଚାରିବା ଶିଖନ୍ତୁ
try Again
Tip1:hello
Lesson 33
'ଆପଣ କେଉଁ ଠାରେ ରୁହନ୍ତି ?' ପଚାରିବା ଶିଖନ୍ତୁ
ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେହି ଜାଗା ର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ‘continue' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.
I=ମୁଁ
live=ରୁହେ/ବାସ କରେ
in=ମୁଁ
'ମୁଁ ରେ ରୁହେ.' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ. (1ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
I live at
I live in the
I live in
I live in a
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରେ ରୁହେ
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
I ______
lives
be live
live
am live
'ଆପଣ ରେ ରହନ୍ତି ' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ. (1ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
You live in in .
You are living in in .
You lives in in .
You live in in a .
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
You ______
live
is
lives
are live
She=ସେ
lives=ରହେ
in=ରେ
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
______
lives
does lives
live
is lives
'ସେ ପାଖରେ ରୁହେ.(ପୁଲିଂଗ)' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ. (1ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
He is lives near .
She lives near .
She is living near .
He lives near .
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
______
She
They
He
ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେ ରହନ୍ତି.
ଟିପ୍
=
‘Live' ର ବିଭିନ୍ନ ରୁପ ଥାଏ (ରହେ/ରହନ୍ତି/ରହିବେ/ରହିବା/ରୁହ)
I, we, you, they -> live
=
He, she, it -> lives
Where=କେଉଁଠି
do=
you=ଆପଣ
ଟିପ୍
Where do you live? = ଆପଣ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି?
ଇଂରାଜୀ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ର ରଚନା:

ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ + ସାହାଯ୍ୟକ କ୍ରିୟା (do/does) + ବିଷୟବସ୍ତୁ + ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା

ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ = 'where' (କେଉଁଠି)

ସାହାଯ୍ୟକ କ୍ରିୟା = 'do' (ଅଛି)

ବିଷୟବସ୍ତୁ = 'you' (ଆପଣ)

ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା = 'live' (ରୁହନ୍ତି)
=
'ଆପଣ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି?' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ. (1ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
Where do you live?
Where are you live?
How do you live?
Where from you live?
ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
କେଉଁଠି
ଆପଣଙ୍କର ମାତା-ପିତା କେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି?
  • do
  • where
  • your
  • are
  • live
  • parents
  Where=କେଉଁଠି
  does=
  she=ସେ
  ଟିପ୍
  Where does she live? = ସେ କେଉଁଠି ରହେ?
  Not

  Where does she lives?

  ପ୍ରଶ୍ନ ଗଢିବା ସମୟ ରେ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା (live) କୁ ବଦଳୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟକ କ୍ରିୟା (do/does) କୁ ବଦଳା ଜାଏ.
  =
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
  Where ______
  do
  does
  is
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
  Where does ______
  live
  lives
  living
  ' କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି?' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  Where do Mr. live?
  Where is Mr. live?
  Where does Mr. live?
  Where does Mr. lives?
  ଟିପ୍
  Where does he live? = ସେ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ?
  Not

  Where does he lives?

  ପ୍ରଶ୍ନ ଗଢିବା ସମୟ ରେ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା (live) କୁ ବଦଳୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟକ କ୍ରିୟା (do/does) କୁ ବଦଳା ଜାଏ.
  =
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
  Where do Mr. and Mrs. ______
  live
  lives
  living
  ଟିପ୍
  =
  I, we, you, they -> Where do + subject + live
  She, he, it -> Where does + subject + live
  =
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
  Where ______
  do
  does
  are
  ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ସେ କେଉଁଠି ରହେ?
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  : Good morning! How are you?
  : ଶୁପ୍ରଭାତ ! ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି?


  : Hey, I am fine. Thank you
  : ହେ ! ମୁଁ ଭଲ ଅଛି. ଧନ୍ୟବାଦ.


  : Where do you work?
  : ଆପଣ କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି?


  : I work at a school.
  : ମୁଁ ଏକ ସ୍କୂଲ୍ ରେ କାମ କରେ.


  : Where do you live?
  : ଆପଣ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ?


  : I live in
  : ମୁଁ ରେ ରହେ.


  : Do you speak English?
  : କଣ ଆପଣ ଇଂରାଜୀ କୁହନ୍ତି ?


  : Yes, I speak English and
  : ହଁ, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ କୁହେ.


  ପୁର୍ବ ଡାଏଲଗ୍ କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି, ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ. ' କେଉଁଠି ରହେ ?' ;
  in
  in China
  at a school
  at a bank
  Where=କେଉଁଠି
  in=ରେ
  =
  do=
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  : Hi, Where do you live?
  : ହାଏ, ଆପଣ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି?


  : Hey, I live in .
  : ହେ! ମୁଁ ରେ ରହେ.


  : Where in do you live?
  : ରେ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି?


  : I live in - in .
  : ମୁଁ ରେ ରହେ.


  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ