'તમે ક્યાં રહો છો?' પૂછતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 33
'તમે ક્યાં રહો છો?' પૂછતા શીખો
તમે જ્યાં રહો છો તે જગ્યાનું નામ ટાઇપ કરો, અને ‘continue' પર ક્લિક કરો
I=હું
live=રહું છું
in=માં
'હું માં રહું છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
I live at
I live in the
I live in
I live in a
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
હું ભારતમાં રહું છું
યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
I ______
lives
be live
live
am live
'તમે માં, માં રહો છો' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
You live in in .
You are living in in .
You lives in in .
You live in in a .
યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
You ______
live
is
lives
are live
She=તેણી
lives=રહે છે
in=માં
યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
______
lives
does lives
live
is lives
'તે ની પાસે રહેતો છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
He is lives near
She lives near
He is living near
He lives near
યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
______
She
They
He
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
તેઓ ભારતમાં રહે છે
ટીપ
=
'live' ના રૂપ (રહેતો/રહેતી/રહેતા)
I, we, you, they -> live
=
he, she, it -> lives
Where=ક્યાં
do=છે
you=આપ
ટીપ
Where do you live? = તમે ક્યાં રહો છો?
અંગ્રેજીમાં પ્રશ્નની સંરચના:

પ્રશ્નવાચક = where (ક્યાં)

સહાયક ક્રિયા = do (છે)

વિષય = you (તમે)

મુખ્ય ક્રિયા = live (રહો)
=
'તમે ક્યાં રહો છો?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Where do you live?
Where are you live?
How do you live?
Where from you live?
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
ક્યાં
તમારા માતા-પિતા ક્યાં રહે છે?
  • do
  • where
  • your
  • are
  • live
  • parents
  Where=ક્યા
  does=છે
  she=તેણી
  ટીપ
  Where does she live? = તેણી ક્યાં રહે છે?
  Not Where does she lives?પ્રશ્ન બનાવતી વખતે આપણે મુખ્ય ક્રિયા (live) ને નથી બદલતા પરંતુ સહાયક ક્રિયા (do/does) ને બદલીએ છીએ
  =
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  Where ______
  do
  does
  is
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  Where does ______
  live
  lives
  living
  'શ્રી ક્યાં રહે છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Where do Mr. live?
  Where is Mr. live?
  Where does Mr. live?
  Where does Mr. lives?
  ટીપ
  Where does he live? = તે ક્યાં રહે છે?
  NotWhere does he lives?પ્રશ્ન બનાવતી વખતે, આપણે મુખ્ય ક્રિયા (live) ને નથી બદલતા, પરંતુ સહાયક ક્રિયા (do/does) ને બદલીએ છીએ
  =
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  Where do Mr. and Mrs. ______
  live
  lives
  living
  ટીપ
  =
  I, we, you, they -> Where do (subject) live?
  She, he, it -> Where does (subject) live
  =
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  Where ______
  do
  does
  are
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  તે ક્યાં રહે છે?
  સાંભળો
  : Good morning! How are you?
  : શુભ પ્રભાત! તમે કેમ છો?


  : Hey, I am fine. Thank you.
  :હે! હું મજામાં છું. આભાર.


  : Where do you work?
  : તમે ક્યાં કામ કરો છો?


  : I work at a school.
  : હું એક સ્કૂલમાં કામ કરું છું.


  : Where do you live?
  : તમે ક્યાં રહો છો?


  : I live in .
  : હું રહું છું.


  : Do you speak English?
  : શું તમે અંગ્રેજી બોલો છો?


  : Yes, I speak English and
  : હ, હું અંગ્રેજી અને બોલું છું.


  ' ક્યાં રહે છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  in
  in China
  at a school
  at a bank
  Where=ક્યાં
  in=માં
  Delhi=દિલ્લી
  do=છો
  સાંભળો
  : Hi, Where do you live?
  : હાય, તમે ક્યાં રહો છો?


  : Hey, I live in .
  : હે! હું માં રહું છું


  : Where in do you live?
  : માં તમે ક્યાં રહો છો?


  : I live in - in .
  : હું માં રહું છું - માં


  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ