'आपण कुठे राहता?' विचारणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 33
'आपण कुठे राहता?' विचारणे शिका
आपण जिथे राहता त्या जागेचे नाव टाईप करा, आणि ‘continue' वर क्लिक करा
I=मी
live=राहतो / राहते
in=मध्ये
'मी राहतो/राहते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
I live at
I live in the
I live in
I live in a
इंग्रजीत भाषांतर करा
मी भारतमध्ये राहतो/राहते
योग्य शब्द निवडा
I ______
lives
be live
live
am live
'आपण त,मध्ये राहता' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
You live in in .
You are living in in .
You lives in in .
You live in in a .
योग्य शब्द निवडा
You ______
live
is
lives
are live
She=ती
lives=राहते
in=मध्ये
योग्य शब्द निवडा
______
lives
does lives
live
is lives
'तोजवळ राहतो' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
He is lives near
She lives near
She is living near
He lives near
योग्य शब्द निवडा
______
She
They
He
इंग्रजीत भाषांतर करा
ते भारतमध्ये राहतात
टिप
=
‘live' चे रूप (राहतो/राहते/राहतात)
I, we, you, they -> live
=
he, she, it -> lives
Where=कुठे
do=आहे
you=आपण
टिप
Where do you live? = आपण कुठे राहता?
इंग्रजीत प्रश्नाची रचना:

प्रश्नवाचक + सहाय्यक क्रियापद (do/does) + विषय + मुख्य क्रियापद

प्रश्नवाचक = where (कुठे)

सहाय्यक क्रियापद = do (आहे)

विषय = you (आपण)

मुख्य क्रियापद = live (राहता)
=
'आपण कुठे राहता' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Where do you live?
Where are you live?
How do you live?
Where from you live?
इंग्रजीत भाषांतर करा
कुठे
आपले आई-वडील कुठे राहतात?
  • do
  • where
  • your
  • are
  • live
  • parents
  Where=कुठे
  does=आहे
  she=ती
  टिप
  Where does she live? = ती कुठे राहते?
  Not Where does she lives?

  प्रश्न बनवताना, आपण मुख्य क्रियापद (live) ला बदलत नाही, पण सहायक क्रियापद (do/does) ला बदलतो
  =
  योग्य शब्द निवडा
  Where ______
  do
  does
  is
  योग्य शब्द निवडा
  Where does ______
  live
  lives
  living
  'श्री कुठे राहतात?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Where do Mr. live?
  Where is Mr. live?
  Where does Mr. live?
  Where does Mr. lives?
  टिप
  Where does he live? = तो कुठे राहतो?
  Not Where does she lives?

  प्रश्न बनवताना, आपण मुख्य क्रियापद (live) ला बदलत नाही, पण सहाय्यक क्रियापद (do/does) ला बदलतो
  =
  योग्य शब्द निवडा
  Where do Mr. and Mrs. ______
  live
  lives
  living
  टिप
  =
  I, we, you, they -> Where do subject live she, he, it -> Where does subject live
  =
  योग्य शब्द निवडा
  Where ______
  do
  does
  are
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  तो कुठे राहतो?
  ऐका
  : Good morning! How are you?
  : शुभ प्रभात! आपण कसे आहात?


  : Hey, I am fine. Thank you
  : हे! मी चांगला/चांगली आहे. आभारी आहे.


  : Where do you work?
  : आपण कुठे काम करता?


  : I work at a school
  : मी एका शाळेत काम करते


  : Where do you live?
  : आपण कुठे राहता?


  : I live in
  : मी राहतो / राहते


  : Do you speak English?
  : काय आपण इंग्रजी बोलता?


  : Yes, I speak English and
  : हो, मी इंग्रजी आणि बोलतो/बोलते


  मागील संवादाला लक्षात ठेऊन योग्य पर्याय निवडा ' कुठे राहतो / राहते?' ;
  in India
  in China
  at a school
  at a bank
  Where=कुठे
  in=मध्ये
  =
  do=आहे
  ऐका
  : Hi, Where do you live?
  : हाय, आपण कुठे राहता?


  : Hey, I live in .
  : हे ! मी मध्ये राहतो/राहते


  : Where in do you live?
  : मध्ये आपण कुठे राहता?


  : I live in - in .
  : मी मध्ये राहतो/राहते - मध्ये


  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द