'तपाईं कता काम गर्नुहुन्छ?' सोध्न सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 34
'तपाईं कता काम गर्नुहुन्छ?' सोध्न सिक्नुहोस्
I=
work=काम गर्नु
at=मा
I=
work=काम गर्छु
at=मा
a=एउटा
school.=स्कूल
'म स्कूलमा काम गर्छु' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
I work at a school.
I work at a restaurant.
I work at a hospital.
I work at a factory.
'म मा काम गर्छू.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. ;
I work at a .
I work on a .
I work at
I at work.
म एउटा बैंक मा काम गर्छू.
  • work
  • I
  • a
  • at
  • bank.
  • on
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  म काम गर्छू.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  म स्कूल मा काम गर्छू.
  सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्.
  I ______
  works
  work
  am work
  am working
  सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्.
  I work ______
  at
  at a
  from
  on
  'तपाई एक रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्छ​?' का अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. ;
  We work at a restaurant.
  You work at a restaurant.
  You do work at a restaurant.
  You at a restaurant work.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
  तपाई एक स्कूलमा काम गर्नुहुन्छ.
  सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्.
  You are an engineer. You ______
  works
  work
  are work
  'उनी एउटा स्कूलमा काम गर्छिन्.' को अंग्रेज़ीमा सहि अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  He at a school works.
  She at a school works.
  She works at a school.
  She work at a school.
  'ऊ काम गर्छ​.' को अंग्रेज़ीमा सहि अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  He works.
  He work.
  You work.
  She work.
  सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्.
  He ______
  works
  work
  is work
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
  ऊ ​एउटा अस्पतालमा काम गर्छ.
  'मेरो आमा बुबा काम गर्नुहुन्छ​.' को अंग्रेज़ीमा सहि अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  My parents are work.
  My parents works.
  My parent works.
  My parents work.
  सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्.
  ______
  and
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस.
  उनीहरु रिलायंसमा काम गर्छन्.
  'हामी काम गर्छौ.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. ;
  You work
  They work
  I work
  We work
  सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्.
  and I ______
  works
  are work
  work
  Where=कहाँ
  do=गर्नु हुन्छ
  you=तपाई
  टिप
  तपाइ कहाँ काम गर्नुहुन्छ? = Where do you work?
  अंग्रेज़ीमा प्रश्न को वाक्यविन्यास: प्रश्नवाचक + सहायक क्रिया (is/am/are/do) + विषय + मुख्य क्रिया

  प्रश्नवाचक = Where (कहाँ)
  सहायक क्रिया = Do (गरिन्छ​)
  विषय = You (तपाइ)
  मुख्य क्रिया = Work (काम)
  =
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
  कहाँ?
  तपाइ कहाँ काम गर्नुहुन्छ​?
  • do
  • where
  • you
  • are
  • work?
  • does
  सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्.
  Where ______
  are
  is
  does
  सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्.
  Do you ______
  works
  work
  working
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
  तपाइ कहाँ काम गर्नुहुन्छ​?
  डायलॉग सुन्नुहोस
  : What is your name?
  : तपाइको नाम के हो?


  : My name is
  : मेरो नाम हो.


  : Where do you work?
  : तपाइ कहाँ काम गर्नुहुन्छ?


  : I work at a school.
  : म एउटा स्कूलमा काम गर्छु.


  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द