'ଆପଣ କେଉଁଠାରେ କାମ କରନ୍ତି ?'ପଚାରିବା ଶିଖନ୍ତୁ
try Again
Tip1:hello
Lesson 34
'ଆପଣ କେଉଁଠାରେ କାମ କରନ୍ତି ?'ପଚାରିବା ଶିଖନ୍ତୁ
I=ମୁଁ
work=କାମ କରେ
at=ରେ
I=ମୁଁ
work=କାମ କରେ
at=ରେ
a=ଏକ
school=ସ୍କୂଲ୍
'ମୁଁ ସ୍କୂଲ୍ ରେ କାମ କରେ. ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
I work at a school
I work at a restaurant
I work at a hospital
I work at a factory
'ମୁଁ ରେ କାମ କରେ.' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
I work at a
I work on a
I work at
I at work
ମୁଁ ଏକ ବ୍ୟାନ୍କ୍ ରେ କାମ କରେ.
  • work
  • I
  • a
  • at
  • bank.
  • on
  ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ମୁଁ କାମ କରେ
  ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ମୁଁ ସ୍କୁଲ୍ କାମ କରେ
  ସଠିକ୍ ବିକପ୍ଲ ବାଛନ୍ତୁ
  I ______
  works
  work
  am work
  am working
  ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ
  I work ______
  at
  at a
  from
  on
  'ଆପଣ ଏକ ରେସ୍ଟୋରାନ୍ଟ୍ ରେ କାମ କରନ୍ତି ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  We work at a restaurant
  You work at a restaurant
  You do work at a restaurant
  You at a restaurant work
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ଆପଣ ଏକ ସ୍କୁଲ୍ ରେ କାମ କରନ୍ତି
  ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ
  You are an engineer. You ______
  works
  work
  are work
  'ସେ ଏକ ସ୍କୁଲ୍ ରେ କାମ କରେ.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  He at a school works
  She at a school works
  She works at a school
  She work at a school
  'ସେ କାମ କରେ (ପୁଲିଂଗ)' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  He works
  He work
  You work
  She work
  ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ
  He ______
  works
  work
  is work
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ସେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ରେ କାମ କରେ
  'ମୋର ମାତା-ପିତା କାମ କରନ୍ତି ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  My parents are work
  My parents works
  My parent works
  My parents work
  ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ
  ______
  and
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ସେମାନେ ରିଲାଏନସ୍ ରେ କାମ କରନ୍ତି
  'ଆମେ କାମ କରୁ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  You work
  They work
  I work
  We work
  ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ
  and I ______
  works
  are work
  work
  Where=କେଉଁଠି
  do=କରନ୍ତି
  you=ଆପଣ
  ଟିପ୍
  ଆପଣ କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି ? = Where do you work?
  ଇଂରାଜୀ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ର ରଚନା:

  ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ + ସାହାଯ୍ୟକ କ୍ରିୟା (is/am/are/do) + ବିଷୟବସ୍ତୁ + ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା

  ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ = where (କେଉଁଠି)

  ସାହାଯ୍ୟକ କ୍ରିୟା = do (ଅଛି)

  ବିଷୟବସ୍ତୁ = you (ଆପଣ)

  ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା = work (କାମ)
  =
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  କେଉଁଠି
  ଆପଣ କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି ?
  • do
  • where
  • you
  • are
  • work
  • does
  ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ
  Where ______
  are
  is
  does
  ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ
  Do you ______
  works
  work
  working
  ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ଆପଣ କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି?
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  : What is your name?
  : ଆପଣଙ୍କର ନାମ/ନାଁ କଣ?


  : My name is
  : ମୋର ନାମ/ନାଁ ଅଟେ.


  : Where do you work?
  : ଆପଣ କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି?


  : I work at a school.
  : ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ରେ କାମ କରେ.


  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ