'നിങ്ങൾ എവിടെ ജോലിചെയുന്നു?' ചോദിക്കുന്നത് പഠിക്കാം
try Again
Tip1:hello
Lesson 34
'നിങ്ങൾ എവിടെ ജോലിചെയുന്നു?' ചോദിക്കുന്നത് പഠിക്കാം
I=ഞാൻ
work=ജോലി
at=അവിടെ
I=ഞാൻ
work=ജോലി
at=അവിടെ
a=ഒരു
school=സ്കൂൾ
'ഞാൻ വിദ്യാലയത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
;
I work at a school
I work at a restaurant
I work at a hospital
I work at a factory
'ഞാൻ ലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
;
I work at a
I work on a .
I work at .
I at work.
ഞാൻ ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയുന്നു
  • work
  • I
  • a
  • at
  • bank
  • on
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  ഞാൻ ജോലിചെയ്യുന്നു
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  ഞാൻ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു
  ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  I ______
  works
  work
  am work
  am working
  ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  I work ______
  at
  at a
  from
  on
  'താങ്കൾ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  We work at a restaurant
  You work at a restaurant
  You do work at a restaurant
  You at a restaurant work
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  താങ്കൾ ഒരു സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു
  ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  You are an engineer. You ______
  works
  work
  are work
  'അവൾ ഒരു സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  He at a school works
  She at a school works
  She works at a school
  She work at a school
  'അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  He works
  He work
  You work
  She work
  ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  He ______
  works
  work
  is work
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  അവൻ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു
  'എൻറെ മാതാപിതാക്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  My parents are work
  My parents works
  My parent works
  My parents work
  ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  ______
  and
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  അവർ ഗൂഗിളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു
  'നാം ജോലി ചെയ്യുന്നു' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  You work
  They work
  I work
  We work
  ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  and I ______
  works
  are work
  work
  Where=എവിടെ
  do=ആണ്
  you=താങ്കൾ
  ടിപ്
  താങ്കൾ എവിടെ ജോലിചെയ്യുന്നു? = Where do you work?
  ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ വാക്യവിന്യാസം: പ്രശ്നവാചകം+ സഹായക ക്രിയാപദം (is/am/are/do) + വിഷയം + മുഖ്യ ക്രിയ

  പ്രശ്നവാചകം = where (എവിടെ )
  സഹായക ക്രിയാപദം = do (ആണ്)
  വിഷയം = you (താങ്കൾ )
  മുഖ്യക്രിയ = work (ജോലി)
  =
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  എവിടെ
  താങ്കൾ എവിടെ ജോലിചെയ്യുന്നു?
  • do
  • where
  • you
  • are
  • work
  • does
  ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  Where ______
  are
  is
  does
  ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  Do you ______
  works
  work
  working
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  താങ്കൾ എവിടെ ജോലിചെയ്യുന്നു?
  കേൾക്കുക
  : What is your name?
  : താങ്കളുടെ പേരെന്താണ്?


  : My name is .
  : എന്റെ പേര് എന്നാണ്.


  : Where do you work?
  : താങ്കൾ എവിടെ ജോലിചെയ്യുന്നു?


  : I work at a school.
  : ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയുന്നു.


  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്