'તમે ક્યાં કામ કરો છો' પૂછતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 34
'તમે ક્યાં કામ કરો છો' પૂછતા શીખો
I=હું
work=કામ કરુ છું
at= માં
I=હું
work=કામ કરું છું
at= માં
a=એક
school=સ્કૂલ
'હું સ્કૂલ માં કામ કરુ છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
I work at a school
I work at a restaurant
I work at a hospital
I work at a factory
'હું માં કામ કરું છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
I work at a
I work on a
I work at
I at work
હું એક બૈંકમાં કામ કરું છું
  • work
  • I
  • a
  • at
  • bank
  • on
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  હું કામ કરું છું
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  હું સ્કૂલમાં કામ કરું છું
  સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
  I ______
  works
  work
  am work
  am working
  સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
  I work ______
  at
  at a
  from
  on
  'તમે એક રેસ્ટોરન્ટમાં કામ કરો છો' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  We work at a restaurant
  You work at a restaurant
  You do work at a restaurant
  You at a restaurant work
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  તમે એક સ્કૂલમાં કામ કરો છો
  સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
  You are an engineer. You ______
  works
  work
  are work
  'તેણી એક સ્કૂલમાં કામ કરે છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  He at a school works
  She at a school works
  She works at a school
  She work at a school
  'તે કામ કરે છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  He works
  He work
  You work
  She work
  સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
  He ______
  works
  work
  is work
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  તે એક હોસ્પીટલમાં કામ કરે છે
  'મારા માતા-પિતા કામ કરે છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  My parents are work
  My parents works
  My parent works
  My parents work
  સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
  ______
  and
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  તેઓ રિલાયંસમાં કામ કરે છે
  'અમે કામ કરીએ છીએ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  You work
  They work
  I work
  We work
  સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
  and I ______
  works
  are work
  work
  Where=ક્યાં
  do=કરો છો
  you=તમે
  ટીપ
  Where do you work? = તમે ક્યાં કામ કરો છો?
  અંગ્રેજીમાં પ્રશ્નનો વાક્યવિન્યાસ:
  પ્રશ્નાવચક = where (ક્યાં)

  સહાયક ક્રિયા = do (કરો છો)

  વિષય =you (તમે)

  મુખ્ય ક્રિયા = work (કામ)
  =
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  ક્યાં
  તમે ક્યાં કામ કરો છો?
  • do
  • where
  • you
  • are
  • work
  • does
  સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
  Where ______
  are
  is
  does
  સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
  Do you ______
  works
  work
  working
  अंग्रेज़ी में अनुवाद करें
  તમે ક્યાં કામ કરો છો?
  સાંભળો
  : What is your name?
  : તમારું નામ શું છે?


  : My name is .
  : મારું નામ છે


  : Where do you work?
  : તમે ક્યાં કામ કરો છો?


  : I work at a school
  : હું એક સ્કૂલમાં કામ કરુ છું


  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ