'आपण कुठे काम करता?' विचारणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 34
'आपण कुठे काम करता?' विचारणे शिका
I=मी
work=काम करतो
at=कडे / येथे
I=मी
work=काम करतो
at=कडे / येथे
a=एक
school=शाळा
'मी शाळेमध्ये काम करतो/करते' चा योग्य इंग्रजी अनुवाद निवडा.;
I work at a school
I work at a restaurant
I work at a hospital
I work at a factory
'मी मध्ये काम करतो/करते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
I work at a
I work on a
I work at
I at work
मी एका बँकेत काम करतो/करते
  • work
  • I
  • a
  • at
  • bank
  • on
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  मी काम करतो
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  मी एका शाळेत काम करते
  योग्य पर्याय निवडा
  I ______
  works
  work
  am work
  am working
  योग्य पर्याय निवडा
  I work ______
  at
  at a
  from
  on
  'आपण एका रेस्टॉरंटमध्ये काम करता' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  We work at a restaurant
  You work at a restaurant
  You do work at a restaurant
  You at a restaurant work
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आपण एका शाळेत काम करता
  योग्य पर्याय निवडा
  You are an engineer. You ______
  works
  work
  are work
  'ती एका शाळेत काम करते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  He at a school works
  She at a school works
  She works at a school
  She work at a school
  'तो काम करतो' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  He works
  He work
  You work
  She work
  योग्य पर्याय निवडा
  He ______
  works
  work
  is work
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  तो एका इस्पितळात काम करतो
  'माझे आई-वडील काम करतात' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  My parents are work
  My parents works
  My parent works
  My parents work
  योग्य पर्याय निवडा
  ______
  and
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  ते रिलायन्समध्ये काम करतात
  'आम्ही काम करतो' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  You work
  They work
  I work
  We work
  योग्य पर्याय निवडा
  and I ______
  works
  are work
  work
  Where=कुठे
  do=करतात
  you=आपण
  टिप
  आपण कुठे काम करता? = Where do you work?
  इंग्रजीत प्रश्नाची वाक्यरचना : प्रश्नार्थक सहायक क्रियापद (is / am / are / do) विषय मुख्य क्रियापद प्रश्नार्थक = where (कुठे) सहायक क्रियापद = do (करता) विषय = you (आपण) मुख्य क्रियापद = work (काम)
  =
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  कुठे
  आपण कुठे काम करता?
  • do
  • where
  • you
  • are
  • work
  • does
  योग्य पर्याय निवडा
  Where ______
  are
  is
  does
  योग्य पर्याय निवडा
  Do you ______
  works
  work
  working
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आपण कुठे काम करता?
  ऐका
  : What is your name?
  :आपले नाव काय आहे?


  :My name is
  : माझे नाव आहे


  : Where do you work?
  : आपण कुठे काम करता?


  : I work at a school
  : मी एका शाळेत काम करतो/करते


  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द