നിങ്ങളുടെ മുറികളെ വിവരിക്കാൻ പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 35
നിങ്ങളുടെ മുറികളെ വിവരിക്കാൻ പഠിക്കുക


ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
This is a dining table
This is a bed
'എന്റെ അലമാര വളരെ വലുതാണ്' എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യും? (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
My cupboard is very big
My bed is very big
My side table is very big
My chandelier is very big
'എന്റെ മേശ പുറത്തു ഒരു വിളക്ക് ഉണ്ട് .' ഇന്ഗ്ലീഷിലുള്ള തര്‍ജ്ജമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
There is a lamp on my side table
There is a lamp in my side table
'എന്റെ മുറിയിൽ ഒരു ബഹുശാഖദീപം ഉണ്ട്.' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
There is a chandelier in my room
There is a ceiling in my room.


ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
There is a painting under my wall
There is a painting on my wall
'എന്റെ മുറി വലുതും നല്ലപോലെ കാറ്റു കിട്ടുന്നതും ആണ്' എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യും? (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
My room is big and airy
My room has big and airy
My room has big and air
My room are big and airy


ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
There is a rug under the floor, on my bed
There is a rug on the floor, under my bed


ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
There are pillows and cushions on my bed
There is pillows and cushions on my bed


ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
There are two mirrors on my cupboard
There is a two mirrors on my cupboard
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
എന്റെ കിടക്കയിൽ രണ്ട് തലയണ ഉണ്ട്
എന്റെ മുറിയിലെ ചുവരുകൾക്ക് വെള്ള നിറമാണ്
  • walls
  • white
  • room's
  • my
  • are
  • is


  ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  My room has wood floors
  My room has wooden floors
  നിലത്ത് ഒരു പായ ഉണ്ട്
  എന്റെ മുറി വലുതും നല്ലപോലെ കാറ്റു കിട്ടുന്നതും ആണ്
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്