તમારા ખંડ નું વિવરણ કરતાં શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 35
તમારા ખંડ નું વિવરણ કરતાં શીખો


ફોટો જોઈને, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
This is a dining table
This is a bed
'મારો કબાટ બહુ મોટો છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
My cupboard is very big
My bed is very big
My side table is very big
My chandelier is very big
'મારા સાઇડ ટેબલ પર એક લૅમ્પ છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.
There is a lamp on my side table
There is a lamp in my side table
'મારા ઓરડામાં એક ઝૂમર છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.
There is a chandelier in my room
There is a ceiling in my room.


ફોટો જોઈને, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
There is a painting under my wall
There is a painting on my wall
'મારો ઓરડો મોટો અને હવાઉજાસવાલો છે' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
My room is big and airy
My room has big and airy
My room has big and air
My room are big and airy


ફોટો જોઈને, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
There is a rug under the floor, on my bed
There is a rug on the floor, under my bed


ફોટો જોઈને, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
There are pillows and cushions on my bed
There is pillows and cushions on my bed


ફોટો જોઈને, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
There are two mirrors on my cupboard
There is a two mirrors on my cupboard
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
મારી પથરી પર બે તકીયા છે
મારા ઓરડાની દીવાલ સફેદ છે
  • walls
  • white
  • room's
  • my
  • are
  • is


  ફોટો જોઈને, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
  My room has wood floors
  My room has wooden floors
  જમીન પર એક ગાલીચો છે
  મારો ઓરડો મોટો અને હવાઉજાસ વાળો છે
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ