మీ గది వివరణ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 35
మీ గది వివరణ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి


చిత్రాన్ని చూసి, సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి.
This is a dining table.
This is a bed.
'నా బీరువా చాల పెద్దది.' ఆంగ్లం లోకి సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి );
My cupboard is very big.
My bed is very big.
My side table is very big.
My chandelier is very big.
'నా సైడ్ టేబుల్ మీద ఒక దీపం ఉంది' కి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.
There is a lamp on my side table.
There is a lamp in my side table.
'నా గదిలో ఒక షాన్డిలియర్ ఉంది' కి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.
There is a chandelier in my room.
There is a ceiling in my room.


చిత్రాన్ని చూసి, సరైన వికల్పాన్ని ఎంచుకోండి.
There is a painting under my wall.
There is a painting on my wall.
'నా గది పెద్దది మరియు బాగా గాలి ఆడేది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి);
My room is big and airy.
My room has big and airy.
My room has big and air.
My room are big and airy.


చిత్రాన్ని చూసి, సరైన వికల్పాన్ని ఎంచుకోండి.
There is a rug under the floor, on my bed.
There is a rug on the floor, under my bed.


చిత్రాన్ని చూసి, సరైన వికల్పాన్ని ఎంచుకోండి.
There are pillows and cushions on my bed.
There is pillows and cushions on my bed.


చిత్రాన్ని చూసి, సరైన వికల్పాన్ని ఎంచుకోండి.
There are two mirrors on my cupboard.
There is a two mirrors on my cupboard.
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
నా మంచం మీద రెండు దిండ్లు ఉన్నాయి.
నా గది గోడలు తెల్లగా ఉన్నాయి.
  • walls
  • white
  • room's
  • my
  • are
  • is


  చిత్రాన్ని చూసి, సరైన వికల్పాన్ని ఎంచుకోండి.
  My room has wood floors.
  My room has wooden floors.
  ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
  నేల మీద ఒక తివాచి ఉంది.
  ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
  నా గది పెద్దది మరియు బాగా గాలి ఆడేది.
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం