शहरातील buildings ची नावे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 36
शहरातील buildings ची नावे शिका
'मी रोज मॉलमध्ये जातो/जाते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा;
I go to the mall every day
I go to the bus stop every day
I go to the airport every day
I go to the temple every day
'मी रोज मंदिरात जातो/जाते.' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा.;
I go to the mall every day
I go to the bus stop every day
I go to the airport every day
I go to the temple every day
टिप
I go to the mall every day = मी दररोज मॉल मध्ये जातो/जाते.
जेव्हा तुम्ही एखाद्या ठिकाणाकडे/जागेकडे जाता तेव्हा \'to\' चा वापर केला जातो.
\'The\' लावल्याने एक विशिष्ट जागा म्हणता येते.
=
टिप
I go to school = मी शाळेत जातो किंवा मी शिकण्यासाठी जातो
जेव्हा पण आपण कोणत्याही ठिकाणी जाता तेव्हा 'to' वापरले जाते. \nलक्षात ठेवा की 'go to school' मध्ये आपण 'the' लावत नाही कारण 'go to school' चा एक अर्थ आहे 'शिकण्यास जाणे'. जर आपण शाळेच्या इमारतीविषयी बोलत आहात, तर 'the' लावू शकता
=
जेव्हा पण आपण कोणत्याही ठिकाणी जाता तेव्हा 'to' वापरले जाते. \nलक्षात ठेवा की 'go to school' मध्ये आपण 'the' लावत नाही कारण 'go to school' चा एक अर्थ आहे 'शिकण्यास जाणे'. जर आपण शाळेच्या इमारतीविषयी बोलत आहात, तर 'the' लावू शकता
'मी रोज मंदिरात जातो/जाते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
I go temple every day
I to temple every day
I goes to temple every day
I go to the temple every day
'मी प्रत्येक आठवड्याला संग्रहालयात जातो' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
I go to the library every week.
I go to the cemetery every week.
I go to the museum every week.
I go to the exhibition every week.
'मी चित्रपटगृहामध्ये चित्रपट पाहते.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
I watch movies on a movie theatre
I watch movies from a movie theatre
I watch movies at a movie theatre
I watch movies to a movie theatre
'ती पार्कच्या बाजूला राहते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
She lives next to the park
She lives behind the park
She lives in the park
She lives next to the mall
'ती विमानतळावर आहे' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा.;
She is at the mall
She is at the library
She is at the airport
She is at the bus stop
इंग्रजीत भाषांतर करा
मंदिर
इंग्रजीत भाषांतर करा
विमानतळ
इंग्रजीत भाषांतर करा
काय आपण बस स्टॉपवर आहात?
इंग्रजीत भाषांतर करा
विमानतळ माझ्या घराच्या मागे आहे
इंग्रजीत भाषांतर करा
मी घरी नाही
'मंदिर कुठे आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Where is the temple?
Where is the mall?
Where are the temple?
At where is temple?
'मॉल कुठे आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Where is the temple?
Where is the mall?
Where are the temple?
At where is temple?
'काय आपल्या घराच्या बाजूला एक मॉल आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Are there a mall next to your house?
Is there a mall next to your house?
Is here a mall next to your house?
Is there malls next to your house?
ग्रंथालयाच्या मागे एक इस्पितळ आहे
  • there is
  • there are
  • a
  • the library
  • backside
  • hospital behind
  The hospital=इस्पितळ
  is=आहे
  near=च्या जवळ
  'इस्पितळ माझ्या घराच्या जवळ आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  The mall is near my house
  The hospital is near my house
  The park is near my house
  The airport is near my house
  माझे घर विमानतळाजवळ आहे
  • is
  • house
  • the
  • airport
  • near
  • my
  'काय आपल्या घराच्या जवळ एक बँक आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Is there a park near your house?
  Is there a bank near to the your house?
  Is there a bank near your house?
  Is there a bank near my house?
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द