શહેર ની બિલ્ડીંગ્સ ના નામ શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 36
શહેર ની બિલ્ડીંગ્સ ના નામ શીખો
'હું રોજ મોલ જાઉં છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
I go to the mall every day
I go to the bus stop every day
I go to the airport every day
I go to the temple every day
'હું રોજ મંદિર જાઉં છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
I go to the mall every day
I go to the bus stop every day
I go to the airport every day
I go to the temple every day
ટીપ
I go to the mall every day = હું રોજ મોલ જાઉં છું
જયારે પણ તમે કોઈ પણ જગ્યા ની તરફ જાવ છો તો \'to\' ઉપયોગ થાય છે.
\'The\' લગાવવાથી જગ્યા સ્પેસિફિક થઇ જાય છે.
=
ટીપ
I go to school = હું સ્કૂલ જાઉં છું અથવા હું ભણવા જાઉં છું
જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ જગ્યાની તરફ જાઓ છો તો 'to' વપરાય છે.
ધ્યાન રહે કે 'go to school' માં આપણે 'the' નથી લગાડતા કેમકે 'go to school' નો એક મતલબ છે 'ભણવા જવું'. જો તમે સ્કૂલની બિલ્ડિંગ ની વાત કરી રહ્યા હો, તો 'the' લગાડી શકો છો.
I go to work = હું કામ કરવા જાઉં છું
જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ જગ્યાની તરફ જાઓ છો તો 'to' વપરાય છે.
ધ્યાન રહે કે 'go to work' માં આપણે 'the' નથી લગાડતા કેમકે 'go to work' નો એક મતલબ છે 'કામ કરવા જવું'. 'Work' કોઈ જગ્યા કે બિલ્ડિંગ નથી માટે આપણે 'the' નથી લગાડતા.
'હું રોજ મંદિર જાઉં છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
I go temple every day
I to temple every day
I goes to temple every day
I go to the temple every day
'હું દર અઠવાડીએ સંગ્રહાલય જાઉં છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
I go to the library every week.
I go to the cemetery every week.
I go to the museum every week.
I go to the exhibition every week.
'હું સિનેમાઘરમાં સિનેમા જોઉં છું' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. ;
I watch movies on a movie theatre
I watch movies from a movie theatre
I watch movies at a movie theatre
I watch movies to a movie theatre
'તેણી પાર્કની બાજુમાં રહે છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. ;
She lives next to the park
She lives behind the park
She lives in the park
She lives next to the mall
'તેણી હવાઈ મથક પર છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
She is at the mall
She is at the library
She is at the airport
She is at the bus stop
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
મંદિર
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
હવાઈ મથક
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
શું તમે બસ સ્ટોપ પર છો?
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
એરપોર્ટ મારા ઘરની પાછળ છે
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
હું ઘરે નથી
'મંદિર ક્યાં છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Where is the temple?
Where is the mall?
Where are the temple?
At where is temple?
'મોલ ક્યા છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Where is the temple?
Where is the mall?
Where are the temple?
At where is temple?
'શું તમારા ઘરની બાજુમાં એક મોલ છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Are there a mall next to your house?
Is there a mall next to your house?
Is here a mall next to your house?
Is there malls next to your house?
પુસ્તકાલયની પાછળ એક હોસ્પિટલ છે
  • there is
  • there are
  • a
  • the library
  • backside
  • hospital behind
  The hospital=હોસ્પિટલ
  is=છે
  near=ની પાસે
  'હોસ્પિટલ મારા ઘરની પાસે છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  The mall is near my house
  The hospital is near my house
  The park is near my house
  The airport is near my house
  મારા ઘર એરપોર્ટની પાસે છે
  • is
  • house
  • the
  • airport
  • near
  • my
  'શું તમારા ઘરની પાસે એક બઁક છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Is there a park near your house?
  Is there a bank near to the your house?
  Is there a bank near your house?
  Is there a bank near my house?
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ