ನಗರದ buildings ಹೆಸರು ಕಲಿಯಿರಿ
try Again
Tip1:hello
Lesson 36
ನಗರದ buildings ಹೆಸರು ಕಲಿಯಿರಿ
'ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವೆನು ' ಇದರ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ;
I go to the mall everyday
I go to the bus stop everyday
I go to the airport everyday
I go to the temple everyday
'ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನು ' ಇದರ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ;
I go to the mall everyday
I go to the bus stop everyday
I go to the airport everyday
I go to the temple everyday
ಸೂಚನೆ
I go to the mall everyday = ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವೆನು
ನಾವು ಯಾವುದಾದರು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ \'to\' ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
\'the\'ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
=
ಸೂಚನೆ
I go to school = ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವೆನು ಅಥವಾ ನಾನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನು
ನಾವು ಯಾವುದಾದರು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ \'to\' ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಧ್ಯಾನವಿರಲಿ \'go to school\' ನಲ್ಲಿ ನಾವು \'the\' ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ \'go to school\' ನ ಒಂದು ಅರ್ಥ \'ಓದಲು ಬರುವುದು\'. ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದರೆ, \'the\' ಹಾಕಬಹುದು.
I go to work = ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನು
ನಾವು ಯಾವುದಾದರು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ \'to\' ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಧ್ಯಾನವಿರಲಿ \'go to school\' ನಲ್ಲಿ ನಾವು \'the\' ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ \'go to school\' ನ ಒಂದು ಅರ್ಥ \'ಓದಲು ಬರುವುದು\'. ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದರೆ, \'the\' ಹಾಕಬಹುದು.
'ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನು ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ);
I go temple everyday
I to temple everyday
I goes to temple everyday
I go to the temple everyday
'ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆ.' ಇದರ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ );
I go to the library every week.
I go to the cemetery every week.
I go to the museum every week.
I go to the exhibition every week.
'ನಾನು ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವೆನು' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ);
I watch movies on a movie theatre
I watch movies from a movie theatre
I watch movies at a movie theatre
I watch movies to a movie theatre
'ಅವಳು ಪಾರ್ಕ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಳು ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ);
She lives next to the park
She lives behind the park
She lives in the park
She lives next to the mall
'ಅವಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಳು ' ಇದರ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ;
She is at the mall
She is at the library
She is at the airport
She is at the bus stop
ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಮಂದಿರ
ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಾ?
ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು.
ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ
'ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಿದೆ?' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ );
Where is the temple?
Where is the mall?
Where are the temple?
At where is temple?
'ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ);
Where is the temple?
Where is the mall?
Where are the temple?
At where is temple?
'ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಇದೆಯಾ?' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ);
Are there a mall next to your house?
Is there a mall next to your house?
Is here a mall next to your house?
Is there malls next to your house?
ಪುಸ್ತಕಾಲಯದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ.
  • there is
  • there are
  • a
  • the library
  • backside
  • hospital behind
  The hospital=ಆಸ್ಪತ್ರೆ
  is=
  near=ಹತ್ತಿರ
  'ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ.' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ);
  The mall is near my house
  The hospital is near my house
  The park is near my house
  The airport is near my house
  ನನ್ನ ಮನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ.
  • is
  • house
  • the
  • airport
  • near
  • my
  'ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಾ?' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ);
  Is there a park near your house?
  Is there a bank near to the your house?
  Is there a bank near your house?
  Is there a bank near my house?
  =
  !
  ಕೇಳಿರಿ
  ಸೂಚನೆ
  ಮುಂದಿನ ಪದ