നഗരം buildings ന്റെ പേര് പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 36
നഗരം buildings ന്റെ പേര് പഠിക്കുക
'ഞാൻ എല്ലാദിവസവും മാളിൽ പോകും ' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക;
I go to the mall every day
I go to the bus stop every day
I go to the airport every day
I go to the temple every day
'ഞാൻ ദിവസവും അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I go to the mall every day
I go to the bus stop every day
I go to the airport every day
I go to the temple every day
ടിപ്
I go to the mall every day = ഞാൻ ദിവസവും വാണിഭകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്
എപ്പൊഴും നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ \'to\' ഉപയോഗിക്കും.
\'The\' നിശ്ചിതമായ സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു
=
ടിപ്
I go to school = ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു/ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്കു പോകുമ്പോൾ \'to\' ഉപയോഗിക്കുക.
ശ്രദ്ധിക്കുക \'go to school\' ഇന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ \'the\' ചേർക്കില്ല \'go to school\' ഇന്റെ അർത്ഥം \'പഠിക്കാൻ പോകുക\' എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ \'the\' ചേർക്കാൻ പറ്റും.
I go to work = ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകും
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്കു പോകുമ്പോൾ \'to\' ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കുക \'go to school\' ഇന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ \'the\' ചേർക്കില്ല \'go to school\' ഇന്റെ അർത്ഥം \'പഠിക്കാൻ പോകുക\' എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ \'the\' ചേർക്കാൻ പറ്റും.
'ഞാൻ ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
I go temple every day
I to temple every day
I goes to temple every day
I go to the temple every day
'ഞാൻ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണും ' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക;
I watch movies at a movie theatre
I watch movies at a temple
I watch movies at a bus stop
I watch movies at a park
'ഞാൻ സിനിമാശാലയിൽ സിനിമ കാണുന്നു ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
I watch movies on a movie theatre
I watch movies from a movie theatre
I watch movies at a movie theatre
I watch movies to a movie theatre
'അവള്‍ പാര്‍ക്കിന്റെ അടുത്താണ്‌ താമസിക്കുന്നത്.' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
She lives next to the park
She lives behind the park
She lives in the park
She lives next to the mall
'അവൾ എയർപോർട്ടിൽ ആണ്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക;
She is at the mall
She is at the library
She is at the airport
She is at the bus stop
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക
ക്ഷേത്രം
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക
വിമാനത്താവളം
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക
നിങ്ങൾ ബസ്‌ സ്റ്റോപ്പിൽ ആണോ?
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക
വിമാനത്താവളം എന്റെ ഗൃഹത്തിന്നു പിന്നിൽ ആണ്
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക
ഞാൻ വീട്ടിൽ അല്ല
'ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്?' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Where is the temple?
Where is the mall?
Where are the temple?
At where is temple?
'മാൾ എവിടെയാണ്?' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Where is the temple?
Where is the mall?
Where are the temple?
At where is temple?
'നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് മാൾ ഉണ്ടോ?' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Are there a mall next to your house?
Is there a mall next to your house?
Is here a mall next to your house?
Is there malls next to your house?
പുസ്‌തകാലയത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ട്
  • there is
  • there are
  • a
  • the library
  • backside
  • hospital behind
  The hospital=ആശുപത്രി
  is=
  near=അടുത്താണ്
  'ആശുപത്രി എന്റെ വീടിനടുത്ത് ആണ് ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  The mall is near my house
  The hospital is near my house
  The park is near my house
  The airport is near my house
  എന്റെ വീട് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അടുത്താണ്
  • is
  • house
  • the
  • airport
  • near
  • my
  'നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത ബാങ്ക് ഉണ്ടോ?' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Is there a park near your house?
  Is there a bank near to the your house?
  Is there a bank near your house?
  Is there a bank near my house?
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്