कुनै ठाउँको विवरण दिन सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 37
कुनै ठाउँको विवरण दिन सिक्नुहोस्
A=एउटा
quiet=शांत
I=
live=बस्छु
in=मा
a=एउटा
टिप
Quiet = शांत
Q-U-I-E-T -> स्पैलिंगमा ध्यान दिनुस
Quite = एकदम
यि दुबै शब्दहरु एउटा जस्तै लग्छन तर यिनिहरुहको अर्थमा धेरै भिन्नता छन्.
'छिमेक' को अङ्रेजिमा सहि अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (1 विकल्प छनौट गर्नुहोस);
Office
Neighborhood
Park
University
अंग्रेज़ी में अनुवाद गर्नुर्होस्.
म एउटा शांत छिमेकमा बस्छु.
A=एउटा
busy=व्यस्त
'न्यूयोर्क एक व्यस्त शहर हो' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
New York is a beautiful city
New York is a busy city
New York is a fantastic city
New York is a friendly city
अंग्रेज़ी में अनुवाद गर्नुहोस.
न्यूयोर्क एउटा व्यस्त शहर हो.
टिप
City = शहर
Town = सानो शहर
अंग्रेज़ीमा जनसँख्याको अनुसार ठूलो शहरहरुलाइ 'City' र सानो शहरलाइ 'Town' भनिन्छ​.
'व्यस्त' को अङ्रेजिमा सहि अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (1 विकल्प छनौट गर्नुहोस);
Beautiful
Fantastic
Quiet
Busy
This=यो
village=गाउँ
is=हो
a=एक
'एउटा नीरस ठाँउ.' को अङ्रेजिमा सहि अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
A beautiful place.
A fantastic place.
A quiet place.
A boring place.
अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस.
एउटा नीरस शहर.
अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस.
एउटा शांत गाउँ.
'पेरिस एउटा सुन्दर शहर हो.' को अङ्रेजिमा सहि अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (1 विकल्प छनौट गर्नुहोस);
Paris is a beautiful city.
Paris is a busy city.
Paris is a quiet city.
Paris is a boring city.
'लंडन शानदार छ​.' को अङ्रेजिमा सहि अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (1 विकल्प छनौट गर्नुहोस);
London is fantastic.
London is a fantastic.
London is fantastic city.
London has fantastic city.
A=एउटा
noisy=हल्ला हुने
=
has=छ (संग छ)
noisy=हल्ला हुने
'यो एउटा हल्ला हुने शहर हो.' को अङ्रेजिमा सहि अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
This is a quiet city.
This is a beautiful city.
This is a busy city.
This is a noisy city.
'मा हल्ला हुने गल्लीहरु छन्.' को अङ्रेजिमा सहि अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
has a noisy streets.
has noisy streets.
has quiet streets.
has noisy neighborhoods.
छुटेको शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
London has ______
noisy
noise
noisely
छुटेको शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
New York has busy ______
streets
place
city
अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस.
गल्लीहरु
Paris=पेरिस
has=छ (संग छ)
great=धेरै राम्रो
अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस.
रेस्टुरेन्ट/भोजनालय
मा धेरै राम्रा रेस्टुरेन्ट छन्.
  • does
  • restaurants.
  • great
  • has
  • restaurant.
  मा हल्ला हुने गल्लीहरु छन्.
  • noisy
  • streets.
  • quiet
  • has
  • busy
  एउटा शानदार ठाउँ हो.
  • fantastic
  • a
  • place.
  • is
  • village.
  एउटा राम्रो ठाउँ हो.
  • park
  • beautiful
  • place.
  • is
  • a
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द