ఏదైనా ప్రదేశం వివరణ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 37
ఏదైనా ప్రదేశం వివరణ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి
A=ఒక
quiet=నిశ్శబ్దమైన
I=నేను
live=ఉంటాను
in=లో
a=ఒక
చిట్కా
Quiet = నిశబ్దం
Q-U-I-E-T -> అక్షరక్రమం మీద ధ్యానం పెట్టండి.
Quite = చాలా
ఈ రెండు పదాలు ఒకేలా అనిపిస్తాయి, కానీ వీటి అర్ధాలు వేరు.
'పొరుగు ప్రాంతం' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి).;
Office
Neighborhood
Park
University
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
నేను ఒక ప్రశాంతమైన పరిసరంలో ఉంటాను.
A=ఒక
busy=బిజీ/వ్యస్తమైన
'న్యూయార్క్ ఒక బిజీ నగరము' కి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.;
New York is a beautiful city.
New York is a busy city.
New York is a fantastic city.
New York is a friendly city.
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
ముంబై ఒక బిజీ నగరం.
చిట్కా
City = నగరం
Town = చిన్న పట్టణం
ఆంగ్లము లో జనసంఖ్య ఆధారంగా పెద్ద నగరాలను 'city' అని చిన్న నగరాలు/పట్టణాలని 'town' అని అంటారు.
'వ్యస్తం ' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి);
Beautiful
Fantastic
Quiet
Busy
This=
village=గ్రామం
is=ఉంది
a=ఒక
' ఒక విసుగు తెప్పించే ప్రదేశం ' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి);
A beautiful place
A fantastic place
A quiet place
A boring place
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి
ఒక విసుగు తెప్పించే నగరం
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి
ఒక ప్రశాంతమైన గ్రామం
'ప్యారిస్ ఒక అందమైన నగరం.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి);
Paris is a beautiful city.
Paris is a busy city.
Paris is a quiet city.
Paris is a boring city.
'లండన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి);
London is fantastic.
London is a fantastic.
London is fantastic city.
London has fantastic city.
A=ఒక
noisy=సందడిగా ఉండే
=
has=కలిగి ఉంది
noisy=సందడిగా ఉండే
'ఇది ఒక సందడిగా ఉండే నగరం.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి);
This is a quiet city.
This is a beautiful city.
This is a busy city.
This is a noisy city.
' లో సందడిగా ఉండే వీధులు ఉన్నాయి.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి);
has a noisy streets.
has noisy streets.
has quiet streets.
has noisy neighborhoods.
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
London has ______
noisy
noise
noisely
is noisy
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
New York has busy ______
streets
place
city
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి
వీధులు
Paris=ప్యారిస్
has=కలిగి ఉంది
great=గొప్ప
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
రెస్టారెంట్లు
చాలా మంచి రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి.
  • does
  • restaurants
  • great
  • has
  • restaurant
  లో సందడిగా ఉండే వీధులు ఉన్నాయి.
  • noisy
  • streets
  • quiet
  • has
  • busy
  ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశం.
  • fantastic
  • a
  • place
  • is
  • village
  ఒక అందమైన ప్రదేశం.
  • park
  • beautiful
  • place
  • is
  • a
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం