एखाद्या जागेचे वर्णन करणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 37
एखाद्या जागेचे वर्णन करणे शिका
A=एक
quiet=शांत
I=मी
live=राहतो/ राहते
in=मध्ये
a=एक
टिप
quiet = शांत
Q-U-I-E-T - स्पेलिंग वर लक्ष द्या
=
हे दोन्ही शब्द एकसारखे वाटतात पण त्यांचे अर्थ खूप वेगळे आहेत
'परिसर' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
office
neighborhood
park
university
इंग्रजीत भाषांतर करा
मी एका शांत परीसरामध्ये राहतो
A=एक
busy=व्यस्त
'न्यूयॉर्क एक व्यग्र शहर है' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा.;
New York is a beautiful city
New York is a busy city
New York is a fantastic city
New York is a friendly city
इंग्रजीत भाषांतर करा
मुंबई एक व्यस्त शहर आहे
टिप
City = शहर
=
इंग्रजीत लोकसंख्येनुसार मोठ्या शहरांना City आणि छोट्या शहरांना Town म्हणतात
'व्यस्त' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Beautiful
Fantastic
Quiet
Busy
This=हे
village=गाव
is=आहे
a=एक
'एक कंटाळवाणी जागा' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
A beautiful place
A fantastic place
A quiet place
A boring place
इंग्रजीत भाषांतर करा
एक कंटाळवाणे शहर
इंग्रजीत भाषांतर करा
एक शांत गाव
'पॅरिस एक सुंदर शहर आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Paris is a beautiful city
Paris is a busy city
Paris is a quiet city
Paris is a boring city
'लंडन शानदार आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
London is fantastic
London is a fantastic
London is a fantastic city
London has fantastic city
A=एक
noisy=गोंगाटाचा / गोंगाटाची
=
has=मध्ये आहे (च्या जवळ आहे)
noisy=गोंगाटाचा / गोंगाटाची
'हे एक गोंगाट असणारे शहर आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
This is a quiet city
This is a beautiful city
This is a busy city
This is a noisy city
' मध्ये गोंगाटपूर्ण गल्ल्या आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
has a noisy streets
has noisy streets
has quiet streets
has noisy neighborhoods
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
London has ______
noisy
noise
noisely
is noisy
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
New York has busy ______
streets
place
city
is street
इंग्रजीत भाषांतर करा
रस्ते
Paris=पॅरिस
has=मध्ये आहे (च्या जवळ आहे)
great=खूप चांगले
इंग्रजीत भाषांतर करा
रेस्टॉरंट/ भोजनालय
त खूप चांगले रेस्टॉरंट्स आहेत
  • does
  • restaurants
  • great
  • has
  • restaurant
  मध्ये गोंगाटपूर्ण गल्ल्या आहेत
  • noisy
  • streets
  • quiet
  • has
  • busy
  एक शानदार ठिकाण आहे
  • fantastic
  • a
  • place
  • is
  • village
  एक सुंदर ठिकाण आहे
  • park
  • beautiful
  • place
  • is
  • a
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द