ഒരു സ്ഥലം വിവരിക്കാൻ പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 37
ഒരു സ്ഥലം വിവരിക്കാൻ പഠിക്കുക
A=ഒരു
quiet=ശാന്തമായ
I=ഞാൻ
live=താമസിക്കുന്നത്
in=ഇൽ
a=ഒരു
ടിപ്
quiet = ശാന്തമായ
Q-U-I-E-T -> സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക
Quite = മതി
ഈ രണ്ടു വാക്കുകൾ ഒരേപോലെ തോന്നാം എന്നാൽ ഇവരുടെ അർത്ഥം വളരെ വ്യത്യസ്‌തമാണ് .
'അയല്‍പക്കം' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Office
Neighborhood
Park
University
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക
ഞാൻ ഒരു ശാന്തമായ അയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്നു
A=ഒരു
busy=തിരക്കുള്ള
'ന്യൂ യോർക്ക്‌ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച നഗരമാണ്' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
New York is a beautiful city
New York is a busy city
New York is a fantastic city
New York is a friendly city
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക
മുംബൈ തിരക്കേറിയ ഒരു നഗരമാണ്
ടിപ്
City = നഗരം
Town = ചെറിയ പട്ടണം
ഇംഗ്ലീഷിൽ ജനസംഖ്യക്ക് അനുസൃതമായി വൻ നഗരങ്ങളെ City എന്നും ചെറിയ പട്ടണങ്ങളെ Town എന്നും പറയപ്പെടുന്നു
'തിരക്ക്' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Beautiful
Fantastic
Quiet
Busy
This=
village=ഗ്രാമം
is=ആകുന്നു
a=ഒരു
'ഒരു വിരസമായ സ്ഥലം ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
A beautiful place
A fantastic place
A quiet place
A boring place
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക
ഒരു വിരസമായ നഗരം
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക
ഒരു ശാന്തമായ ഗ്രാമം
'പാരീസ് മനോഹരമായ ഒരു നഗരമാണ്' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Paris is a beautiful city
Paris is a busy city
Paris is a quiet city
Paris is a boring city
'ലണ്ടൻ അംബരിപിക്കുന്ന നഗരം ആണ്' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
London is fantastic
London is a fantastic
London is fantastic city
London has fantastic city
A=ഒരു
noisy=ശബ്ദായമാനമായ
=
has=ഉണ്ട്
noisy=ശബ്ദായമാനമായ
'ഇത് ശബ്ദായമാനമായ നഗരമാണ്' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
This is a quiet city
This is a beautiful city
This is a busy city
This is a noisy city
'യിൽ ശബ്ദായമാനമായ തെരുവുകൾ ഉണ്ട്' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
has a noisy streets.
has noisy streets.
has quiet streets.
has noisy neighborhoods.
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത്, വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക
London has ______
noisy
noise
noisely
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത്, വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക
New York has busy ______
streets
place
city
ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുക
തെരുവുകളിൽ
Paris=പാരീസ്
has=ഉണ്ട്
great=വളരെ നല്ല
ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുക
ഭോജനമന്ദിരം/ ഭക്ഷണശാല
യിൽ കുറെ നല്ല ഭക്ഷണശാലകൾ ഉണ്ട്
  • does
  • restaurants
  • great
  • has
  • restaurant
  യിൽ ശബ്ദ മുഖരിതമായ തെരുവുകൾ ഉണ്ട്
  • noisy
  • streets
  • quiet
  • has
  • busy
  ഒരു വലിയ സ്ഥലമാണ്
  • fantastic
  • a
  • place
  • is
  • village
  മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്
  • park
  • beautiful
  • place
  • is
  • a
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്