કોઈ જગ્યા નું વિવરણ દેતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 37
કોઈ જગ્યા નું વિવરણ દેતા શીખો
A=એક
quiet=શાંત
I=હું
live=રહું છું
in=માં
a=એક
ટીપ
quiet = શાંત
Q-U-I-E-T -> સ્પેલિંગ પર ધ્યાન આપો
quite = ખૂબ
આ બંને શબ્દ એક જેવા લાગે છે પરંતુ એમના અર્થમાં બહુ ફેર છે
'મહોલ્લા' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
office
neighborhood
park
university
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
હું એક શાંત મહોલ્લામાં રહું છું
A=એક
busy=વ્યસ્ત
'ન્યુ યોર્ક એક વ્યસ્ત શહેર છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
New York is a beautiful city
New York is a busy city
New York is a fantastic city
New York is a friendly city
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
મુંબઈ એક વ્યસ્ત શહેર છે
ટીપ
City = શહેર
Town = નાનું શહેર
અંગ્રેજીમાં લોકસંખ્યા મુજબ મોટા શહેરોને City અને નાના શહેરોને Town કહેવાય છે
'વ્યસ્ત' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Beautiful
Fantastic
Quiet
Busy
This=
village=ગામ
is=છે
a=એક
'એક પકાઉ જગ્યા' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
A beautiful place
A fantastic place
A quiet place
A boring place
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
એક પકાઉ શહેર
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
એક શાંત ગામ
'પેરિસ એક સુંદર શહેર છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Paris is a beautiful city
Paris is a busy city
Paris is a quiet city
Paris is a boring city
'લંડન શાનદાર છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
London is fantastic
London is a fantastic
London is fantastic city
London has fantastic city
A=એક
noisy=શોરબકોરવાળી
=
has=માં છે (ની પાસે છે)
noisy=શોરબકોરવાળી
'આ એક શોરબકોરવાળું શહેર છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
This is a quiet city
This is a beautiful city
This is a busy city
This is a noisy city
'માં શોરબકોરવાળી શેરીઓ છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
has a noisy streets
has noisy streets
has quiet streets
has noisy neighborhoods
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
London has ______
noisy
noise
noisely
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
New York has busy ______
streets
place
city
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
શેરીઓ
Paris=પેરિસ
has=માં છે (ની પાસે છે)
great=ખૂબ સારા
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
રેસ્ટોરન્ટ / ભોજનાલય
માં ખૂબ સારા રેસ્ટોરન્ટ છે
  • does
  • restaurants
  • great
  • has
  • restaurant
  માં શોરબકોરવાળી શેરીઓ છે
  • noisy
  • streets
  • quiet
  • has
  • busy
  એક શાનદાર જગ્યા છે
  • fantastic
  • a
  • place
  • is
  • village
  એક સુંદર જગ્યા છે
  • beauty
  • beautiful
  • place
  • is
  • a
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ